PRZYDATNE ORZECZENIA

ROZGRANICZENIA

GŁÓWNY GEODETA KRAJU mylił się uważając, że do czynności wznowienia znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywane w trybie art. 39 Pgik lub czynności ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych, w tym położenia punktów granicznych, wykonane w trybie §37 – §39 rozporządzenia ws. EGiB, należy potraktować jako czynności identyfikujące położenie gruntów granicznych na gruncie do czego wystarczą uprawnienia w 1 zakresie. Orzeczenie WSA

Protokół ogłoszenia stanu władania, czy protokół ustalenia stanu władania przyjęty i podpisany przez właścicieli sąsiednich nieruchomości, nie stanowi prawnej formy ustalenia granic nieruchomości sąsiednich i nie czyni sprawy o rozgraniczenie nieruchomości bezprzedmiotowym.  Protokół ten wskazuje jedynie, kto jest właścicielem działek. Nie odpowiada on jednak na zasadnicze pytanie, jak przebiegają granice działek. Orzeczenie NSA

Ustalenie stanu prawnego GRANIC polega na stwierdzeniu zasięgu przestrzennych granic sąsiadujących ze sobą gruntów. Środki dowodowe, które mogą stanowić podstawę tych ustaleń muszą być na tyle miarodajne, że pozwalają odtworzyć prawną granicę ze wszystkimi szczegółami. Wszystkie opinie występujących w sprawie biegłych, wskazywały na mało czytelny stan kopii zarysu pomiarowego zawartego w operacie nr 221/16/141 oraz wykorzystanie technologii fotogrametrii lotniczej, bez pełnego pomiaru stanu władania. Orzeczenie SN

 

AKTUALIZACJA EGiB

Bardzo często organy ewidencyjne tylko na podstawie sporzadzonego przez geodetę uprawnionego wykazu zmian danych ewidencyjnych zmieniają funkcje budynku a tu okazuje się, że bez wydania decyzji o zmianie sposobu użytkowania budynku przez organ administracji budowlanej, organ ewidencji nie może dokonać zmiany w zapisie ewidencji co do funkcji tego budynku, albowiem w takiej sytuacji organ ewidencji wykracza poza swoje kompetencje stając się twórcą nowego stanu prawnego, a nie jedynie „notariuszem” zmian wprowadzonych przez organ administracji budowlanej. Orzeczenie NSA

 

PODZIAŁY

Przy pracach podziałowych zawiadomienie właścicieli sąsiednich nieruchomości o czynnościach przyjęcia granic, odnosi się wyłącznie do sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia, a mianowicie do przypadku, gdy brak jest księgi wieczystej. Orzeczenie WSA