170 odpowiedzi z wideokonferencji z 31 lipca 2020 r. Głównego Geodety Kraju oraz 84 do ŚWINGiK-a

Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie wideokonferencji z 31 lipca br. Głównego Geodety Kraju dotyczącej wchodzącej w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(zestawiono i wyedytowano na podstawie 17-tu części znajdujących się na https://geoportal.gov.pl)

Plik docx do pobrania

Pytania zebrane tematycznie

 • dzierżawy rejestracja umów 1, 2, 13, 17, 20, 46, 42, 41, 102, 103,
 • ewidencja gruntów i budynków zmiany, sprawy wszczęte 101, 104, 105, 106, 107, 108, 117,
 • kiedy rozp. egib 48,
 • kompletowanie operatu 39, 76,
 • klauzulowanie bez wniosku bez odpłatności 61, 68, 96,
 • klauzulowanie odpowiedzialność 64,
 • materiały udostępnianie, kto wyszukuje 22, 15,
 • materiały do zgłoszenia opłata, materiały nieelektroniczne 70, 79,
 • materiały do zgłoszenia dane osobowe właścicieli 111, 112, 113, 114, 115, 116,
 • mapa bez klauzuli 50, 40, 96,
 • mapy analogowe wycofanie 85,
 • mapa „aktualna” 87,
 • mapa prawna klauzula 69, 71,
 • mapa porównania 26, 89,
 • modernizacja egib 80,
 • osnowa 35, 19,
 • operat przekazywanie w postaci elektronicznej, podpisywanie 8, 82, 83, 121, 122,
 • oświadczenia geodety na mapach, kolor 62, 21, 18, 16, 14, 12, 66, 67,
 • opłata zgłoszenia, tylko wg wskazań wykonawcy, zgłoszenie uzupełniające 9, 78, 86, 91, 92,
 • pas 30 m w mdcp 29, 28, 27, 123,
 • pzgik nie jest zinformatyzowany 37, 79,
 • protokół weryfikacji nr 73, 81,
 • poświadczenie za zgodność z oryginałem 72,
 • uwierzytelnianie dokumentów 98,
 • uzupełnianie baz on-line 97, m.drozdz@powiatboleslawiecki.pl
 • uwierzytelnienie opłata 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 70,
 • uwolnienie danych, geoportal i etc. 93, 94, 95, 100,
 • uwierzytelnianie podziału 65, 63, 14, 12, 70,
 • uprawnienia zawodowe egzaminy 118, 119, 120,
 • wstęp na grunt 24,
 • wniosek na wprowadzenie zmian w egib 45, 44, 43, 34, 10,
 • włączanie map do operatu 38, 11,
 • wyznaczenie i stabilizacja pktów podziałowych, zgłoszenie uzupełniające 109
 • wzory klauzul 36,
 • zgłoszenie łączenie celów/asortymentów 74,
 • zastosowanie przepisów dotychczasowych 75, 77, 84,
 • zgłoszenie obszarów nieprzylegających 49, 31, 32, 33, 25,
 • zakończenie pracy geodezyjnej 88,
 • zgłoszenie inwentaryzacji budynku i przyłączy 23,
 • zgłoszenia, zawiadomienie o zakończeniu prac/ o przekazaniu wyników 30, 7, 6, 5, 4, 90,
 1. Michał Chrzanowski 09:50 Dzień dobry, mam pytanie odnośnie do dzierżaw czy trzeba je rejestrować w EGiB, czy już nie ?

Dla nowych dzierżaw, które wpłynęły od 31 lipca 2020 r. nie ma podstaw prawnych do wykazywania ich w ewidencji gruntów i budynków.

 1. Janusz Turek 10:05 Czy umowy dzierżaw ujawnione dotychczas w EGiB powinny zostać wycofane? W jaki sposób?

Od 31 lipca 2020 r. nie ma podstaw prawnych do wykazywania w ewidencji gruntów i budynków nowych dzierżaw. Natomiast nie ma też podstaw do usuwania tych wpisów z baz danych, ponieważ dla dokumentów wystawianych na dzień przed 31 lipca 2020 r. takie informacje powinny być ujawniane.

 1. Tomasz Dominiak 10:15 Czy termin weryfikacji od 7 do 20 dni obowiązuje również dla prac zgłoszonych przed 31 lipca 2020 roku?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej), więc wskazane przez Pana terminy nie dotyczą prac zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r.

 1. Maciej Iwaszkiewicz 10:24 Czy zgłoszenia prac geodezyjnych, których termin zakończenia upłynął przed 31 lipca 2020 należy zamknąć z odpowiednią adnotacją?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej), więc brak jest podstaw do ich zamykania.

 1. Janusz Turek 10:28 Czy wcześniej zgłoszone i nie zakończone prace geodezyjne (w 2019 roku i wcześniej) również ulegną zamknięciu po upływie roku od dnia wejścia w życie nowelizacji?

Nowe przepisy nie mają zastosowania do prac już zgłoszonych, ponieważ są one obsługiwane na podstawie dotychczasowych przepisów. Podstawa prawna takich działań jest zapisana w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782).

 1. Łukasz Mizia 11:21 Czy należy rozumieć, że termin weryfikacji dla operatów wykonanych w oparciu o zgłoszenie złożone przed 31 lipca br. wynosi w dalszym ciągu “niezwłocznie”?

Tak, do prac zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Do ich weryfikacji również. Podstawa prawna takich działań jest zapisana w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782).

 1. Małgorzata Nocoń 11:21 Czy do zgłoszeń sprzed 30.07.2020 należy stosować stary wzór protokołu weryfikacji?

Tak, do prac zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Do ich weryfikacji również. Podstawa prawna takich działań jest zapisana w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782).

 1. Dyr. Sławomir Puławski 11:24 Dzień dobry. Mamy pytanie, czy dobrze zrozumieliśmy że według nowych przepisów operat będzie przekazywany do ODGK tylko i wyłącznie w postaci elektronicznej ?

Przepisy nie ograniczają możliwości przekazywania operatów w postaci elektronicznej już teraz. Natomiast projekt rozporządzenia ws. „standardów” zakłada wprowadzenie, jako obowiązującego, operatu w postaci elektronicznej, ale z okresem przejściowym, w którym dopuszczony będzie jeszcze operat w postaci papierowej.

 1. Anonymous Attendee 11:42 Zgłoszenie wydzielenia 30 arowej działki z działki która ma 25 ha – jaka zostanie zastosowana opłata? Za ile ha należy naliczyć opłatę?

Podstawą naliczenia opłaty jest powierzchnia obliczona na podstawie obszaru wskazanego przez wykonawcę w zgłoszeniu prac geodezyjnych. Należy mieć jednak na uwadze, że wykonawca otrzyma w ramach zgłoszenia tylko takie materiały, które będą dotyczyły wskazanego obszaru.

 1. Anna Jagiełło-Wójcik 12:39 Czy operaty przyjęte do pzgik przed wejsciem w życie znowelizowanej ustawy mogą stanowić podstawę do wprowadzenia zmian w EGiB czynnością materialno-techniczną?

Od 31 lipca 2020 r. organ ma obowiązek aktualizować, w drodze czynności materialno-technicznej, informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 24 ust. 2b pkt 1 lit h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.). Żaden przepis nie ogranicza stosowania wyżej przywołanej normy ze względu na moment, w którym nastąpiło przyjęcie dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 1. Paweł Gurba 12:33 W skład operatu technicznego zgodnie z nowym brzmieniem Rozporządzenia z 2011r w sprawie standardów technicznych… nie ma wymienionej mapy do celów prawnych. Jak będziemy taką mapę weryfikować przed przystawieniem klauzuli ?

W aktualnej wersji projektu rozporządzenia w sprawie standardów kopia mapy do celów prawnych wchodzi w skład operatu technicznego.

 1. Krystyna Wesoła 11:19 Czy po 31 lipca geodeta może poświadczać klauzulą również mapy prawne?

Nie, geodeta nie może składać oświadczeń odnośnie mapy do celów prawnych ani na podstawie ustawy Tarcza 4.0 (obowiązującej od 24 czerwca 2020 r), ani na podstawie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficznego (obowiązującej od 31 lipca 2020 r.). Składanie oświadczeń jest możliwe tylko w przypadku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych i sporządzenia mapy do celów projektowych.

 1. JST078UEBaran 12:35 Co będzie z dzierżawami uwidocznionymi w EGiB ?

Od 31 lipca 2020 r. nie ma podstaw prawnych do wprowadzania dzierżaw w ewidencji gruntów i budynków. Dzierżawy wprowadzone przez 31 lipca 2020 r. pozostają w ewidencji, jako informacje archiwalne, które będą widoczne w zaświadczeniach wystawianych na dzień przed 31 lipca 2020 r.

 1. Michał 11:19 Co z uwierzytelnieniem map do celów prawnych? Wykonawca może sobie sam to oklauzulować?

Nie, geodeta nie może składać oświadczeń odnośnie mapy do celów prawnych ani na podstawie ustawy Tarcza 4.0 (obowiązującej od 24 czerwca 2020 r), ani na podstawie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficznego (obowiązującej od 31 lipca 2020 r.). Składanie oświadczeń jest możliwe tylko w przypadku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych i sporządzenia mapy do celów projektowych.

 1. Anonymous Attendee 11:20 Czy w ramach przygotowania materiałów dla Wykonawców prac w kwocie ryczałtowej znajduje się dostęp do wszystkich niezbędnych danych, umożliwiających wykonanie celu pracy? Czy dane osobowe również mają być udostępniane do prac w ramach opłaty ryczałtowej?

Tak, w ramach ryczałtu wykonawca otrzymuje wszystkie dane i materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczące obszaru wskazanego w zgłoszeniu prac, które są pomocne w realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych, bez względu na charakter tych danych.

 1. Agnieszka Tosiek 11:19 Czy uwierzytelnianie przez geodetę dokumentów(map) może odbyć się po zaewidencjonowaniu operatu przez ośrodek ?czy jak dobrze zrozumiałam już po złożeniu do kontroli?

Jeśli mówimy o uwierzytelnieniu przez geodetę dokumentów (map), to trzeba mieć na myśli oświadczenie równoważne uwierzytelnieniu, które wykonawca prac geodezyjnych może złożyć na podstawie art. 15zzzia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dodany ustawą z dnia 19.06.2020 tzw. Tarcza 4.0, która weszła w życie w dniu 24.06.2020 r.).

Z powyższego przepisu wynika, że dla prac geodezyjnych dotyczących inwentaryzacji powykonawczej lub sporządzenia mapy do celów projektowych, po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji wykonawca może na dokumentach przeznaczonych dla zamawiającego umieścić oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej jest równoważne z uwierzytelnieniem dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Szczegółowe uregulowania dotyczące oświadczenia zawarte są w art. 15zzzia ust 3, 4 i 5 wymienionej wyżej ustawy.

Usankcjonowaniem możliwości wykorzystania tak poświadczonych materiałów w procesie budowlanym jest art. 31zy11 ustawy z 2 marca 2020 r, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w którym zapisano, “W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 dopuszcza się wykorzystywanie w procesie budowlanym map do celów projektowych oraz map zawierających wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych oświadczeniem, złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o pozytywnym wyniku weryfikacji tych map przez właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej”.

 1. Piotr Radoła 12:45 Czy umowy dzierżawy ujawnione przed 31 lipca br nadal muszą być ujawnione w egib czy można je wykreślić z egib

Od 31 lipca 2020 r. nie ma podstaw prawnych do wprowadzania dzierżaw w ewidencji gruntów i budynków. Dzierżawy wprowadzone przez 31 lipca 2020 r. pozostają w ewidencji, jako informacje archiwalne, które będą widoczne w zaświadczeniach wystawianych na dzień przed 31 lipca 2020 r.

 1. Jakub Kuśnierz W jaki sposób ma postępować Starosta gdy wykryje, że Wykonawca oświadczył nie prawdę na mapie do celów projektowych? Czy Starosta może w ogóle ingerować i ewentualnie gdzie/komu to zgłaszać?

W zależności od tego, czego dotyczy przedmiot fałszywego oświadczenia, odpowiednio wykonawca podlega odpowiedzialności karnej natomiast kierownik prac geodezyjnych podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej (co nie wyłącza poniesienia również odpowiedzialności karnej). Zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego, każdy kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.

 1. 83962969991 Art. 9 ust. 4 Projektu Rozporządzenia o standardach mówi o pomiarze kontrolnym na NAJBLIŻSZYM punkcie osnowy geodezyjnej. Co w przypadku gdy geodeta nie skorzysta z najbliższego punktu osnowy a weryfikator zauważy, że istnieją punkty osnowy położone bliżej obszaru podlegającego pomiarowi?

Zapis § 9 ust. 4 projektowanego rozporządzenia został przeredagowany i nie narzuca wymogu wykonania pomiaru kontrolnego na najbliższym punkcie osnowy geodezyjnej. Projekt przewiduje, że do pomiaru kontrolnego można wykorzystać punkt osnowy geodezyjnej, punkt osnowy pomiarowej lub jednoznacznie zidentyfikowany punkt szczegółu terenowego I grupy w odległości nie większej niż 7 km od punktów będących przedmiotem pomiaru.

 1. Jadwiga Więcek Witam, mam pytanie odnośnie zarejestrowanych już w ewidencji umów dzierżawy. Nowe nie będą już wprowadzane, a co z tymi które są już uwidocznione w ewidencji?

Od 31 lipca 2020 r. nie ma podstaw prawnych do wprowadzania dzierżaw w ewidencji gruntów i budynków. Dzierżawy wprowadzone przez 31 lipca 2020 r. pozostają w ewidencji, jako informacje archiwalne, które będą widoczne w zaświadczeniach wystawianych na dzień przed 31 lipca 2020 r.

 1. Jakub Knapik 11:15 Czy klauzula ( poświadczenie) będzie mogła być wykonana w kolorze czerwonym?

Przepisy nie określają koloru pieczątek. Dotyczy to w szczególności klauzul nadawanych przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Natomiast art. 12b ust. 5a znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi jedynie, że wykonawca prac geodezyjnych, który wykonał geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych lub mapę do celów projektowych może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonał te prace, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, które jest równoważne z klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3. Zatem w świetle obowiązujących przepisów, oświadczenie to może być sporządzone w dowolnym kolorze.

 1. Golec 11:30 AM Czy jest możliwość uzyskania dokumentów z PZGiK w wersji papierowej? Nie mam czasu przeglądać zasobu udostępnionego w geoportalu i samemu wyszukiwać odpowiednich dokumentów.

Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy Pgik organ, który otrzymał zgłoszenie prac przekazuje wykonawcy informacje o innych zgłoszonych pracach geodezyjnych wykonywanych na obszarze objętym tym zgłoszeniem, co nie wyklucza również informacji o pracach wykonywanych wcześniej. Pozostałe czynności należą jednak już do Pana jako wykonawcy prac geodezyjnych. Ponadto, należy mieć również na uwadze treść art. 12 ust. 5 ustawy Pgik, z którego wynika, że „z inicjatywy wykonawcy prac geodezyjnych, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawca mogą uzgodnić zakres materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania tych prac”.

 1. Jolanta Szynka 11:45 Art. 43 ust. 3 ustawy prawo budowlane mówi o tym, że obiekty ulegające zakryciu wymagające inwentaryzacji podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem. Dotychczas przy inwentaryzacji budynku z przyłączami (które w przypadku budynków mieszkalnych z reguły są już zasypane), wykonawca zgłaszał inwentaryzację obiektów budowlanych i aktualizacje bazy GESUT i sporządzał z tego jeden operat. Czy po zmianie przepisów wykonawca będzie musiał zgłosić osobno inwentaryzację obiektów budowlanych dla budynku i osobno drugim zgłoszeniem aktualizację bazy GESUT dla przyłączy?

Cel prac jakim jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy Pgik) nie wymaga oddzielnych zgłoszeń prac dla inwentaryzacji budynku i jego przyłączy.

 1.  Anonymous Attendee 11:08 Co będzie podstawą wejścia na grunt prywatny przed zgłoszeniem roboty geodezyjnej, jeżeli nie będziemy posiadali tego zgłoszenia?

Podobnie jak dotychczas – art.13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r- Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przepis ustawy nigdy, tj. od 1989 r. nie uzależniał prawa wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych do wstępu na grunt w trakcie wykonywania prac geodezyjnych od dokonania zgłoszenia. Zgłoszenie jedynie przypominało w druku o stanie prawnym.

 1.  Anonymous Attendee 12:00 Geomatyka-Kraków interpretując nowe prawo, uważa że może być klika zakresów (poligonów) pracy geodezyjnej. Przy zgłoszeniu pracy na portalu istnieje możliwość wkreślenia kilku zakresów (poligonów). Czy słusznie?

Zgodnie z pkt 1a załącznika do ustawy Pgik, „zakres wykonywanych prac geodezyjnych określa się za pomocą zamkniętego poligonu (wielokąta), którego powierzchnia jest większa od zera”. W związku z tym brak jest możliwości wskazania kilku wielokątów. Jest to więc działanie niezgodne z prawem.

 1. SzklarzI 12:45 W projekcie rozporządzenia o standardach:” § 8. 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe można poprzedzić wywiadem terenowym…” a potem w: § 40. Operat techniczny zawiera: (…)4) mapę porównania z terenem i szkice polowe, jeżeli zostały wykonane; (…) -czy określenie ” może poprzedzić” oznacza to, że nie ma tego obowiązku, i wystarczy ,że w sprawozdaniu wykonawca napisze, że zmian nie stwierdzono, albo dostarczy tylko szkice? Czy mapa porównania z terenem może być, czy jednak musi być, częścią składową operatu technicznego.

Aktualny projekt rozporządzenia w sprawie „standardów” określa obligatoryjność sporządzenia mapy porównania z terenem i włączenia jej w skład operatu jedynie w stosunku do wykonywania map do celów projektowych. W pozostałych przypadkach to kierownik prac geodezyjnych decyduje o konieczności jej wykonania.

 1. UM w Cieszynie 11:59 Czy zawiadomienie i protokół weryfikacji do operatu złożonego po 31 zgłoszonego po 30.07, ze zgłoszonej pracy przed, mają być zrobione na starych czy nowych wzorach formularzy?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej). Oznacza to stosowanie dotychczasowych wzorów formularzy.

 1. Sebastian 12:02 Jeżeli ośrodek nie ma prawa ingerencji w zakres pracy podany na zgłoszeniu, to jak egzekwować przepisy, że mapa powinna być w pasie 30 m od inwestycji. Niektórzy geodeci zgłasza pas np. szerokości 5m (uzasadniając np, że tylko tyle jest potrzebne do linii telekomunikacyjnej)

Rozporządzenie wskazujące na konieczność aktualizacji „obszaru otaczającego teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m” zostało uchylone. Zatem w chwili obecnej brak jest podstaw prawnych do egzekwowania takiego obowiązku od wykonawców prac geodezyjnych. Projekt nowego rozporządzenia w sprawie standardów określa, że geodeta zgłasza pracę geodezyjną w obszarze uzgodnionym z projektantem.

 1. Anonymous Attendee 12:03 Dzień dobry, czy przy inwestycji liniowej obowiązuje zakres opracowania z buforem 30m od inwestycji? W rozporządzeniu jest zapis że wykonawca ustala zakres opracowania ze zleceniodawcą. Proszę o konkretną odpowiedz, ponieważ każdy PODGiK podchodzi inaczej do tematu.

Rozporządzenie wskazujące na konieczność aktualizacji „obszaru otaczającego teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m” zostało uchylone. Zatem w chwili obecnej brak jest podstaw prawnych do egzekwowania takiego obowiązku od wykonawców prac geodezyjnych. Projekt nowego rozporządzenia w sprawie standardów określa, że geodeta zgłasza pracę geodezyjną w obszarze uzgodnionym z projektantem.

 1. Anonymous Attendee 12:03 Jaki wzór zawiadomienia o zakończeniu prac /o przekazaniu wyników zakończonych prac oraz jaki wzór protokołu weryfikacji obowiązuje dla operatów technicznych złożonych w dniu 31 lipca lub później, ale wykonanych na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej wykonanego przed 31 lipca, jeżeli wg GGK w przypadku takiego operatu nie powinno się weryfikować spójności z bazami?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej). W związku z tym obowiązują również dotychczasowe wzory formularzy i kryteria weryfikacji.

 1. Dariusz Świdnicki 10:26 Geomtyka-Kraków interpretując nowe prawo, uważa że może być klika zakresów (poligonów) pracy geodezyjnej. Czy słusznie?

Nie, nie ma takiej możliwości. Zgodnie z pkt 1a załącznika do ustawy Pgik, „zakres wykonywanych prac geodezyjnych określa się za pomocą zamkniętego poligonu (wielokąta), którego powierzchnia jest większa od zera”. W związku z tym brak jest możliwości wskazania kilku lokalizacji. Jest to działanie niezgodne z prawem.

 1. Daniel Kmiecik 10:04 Czy wg nowych przepisów jest możliwość zgłoszenia pracy geodezyjnej obejmującej kilka obszarów (m.in. inwentaryzacja pojedynczych przyłączy eN w miejscowościach A, B, C itd.)?

Odpowiedz jak w pytaniu 31.

 1. Tomasz Grobel 12:15 Dzień dobry, Czy w jednym zgłoszeniu można wskazać klika zakresów prac, np. w jednym obrębie pięć zakresów map do celów projektowych (inwentaryzacji przyłączy) oddalonych od siebie o 200, 300, .m.

Odpowiedz jak w pytaniu 31.

 1. Marlena Jarek 10:38 Czy operaty, które wpłynęły przed 31 lipca i otrzymały pozytywny protokół kontroli, a brakuje w nich wniosku o zmianę EGIB czy można je wprowadzić zgodnie z nową ustawą PGiK czy musi być wydana decyzja administracyjna? Pismo do strony o wniosek zostało wysłane, brak odpowiedzi.

Od 31 lipca 2020 r. organ ma obowiązek aktualizować, w drodze czynności materialno-technicznej, informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 24 ust. 2b pkt 1 lit h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.). Żaden przepis nie ogranicza stosowania wyżej przywołanej normy ze względu na moment, w którym nastąpiło przyjęcie dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 1. Izabela Wiecheć 11:22 Dla prac zgłoszonych przed 31.07 osnowa jest płatna? Przecież uwolnienie osnowy jest bezwarunkowe -dla dowolnego celu i nie tylko dla wykonawców prac.

Dla prac geodezyjnych zgłoszonych przed dniem 31 lipca 2020 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych. Natomiast od dnia 24 czerwca 2020 r. w ramach tzw. Tarczy 4.0 zostało jedynie zawieszone pobieranie opłat za osnowę na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 1. Dariusz Zasada 11:15 Kiedy zostanie opublikowane rozporządzenie określające wzory klauzul urzędowych na :
  1) materiałach i zbiorach danych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  2) materiałach zasobu udostępnianych na wniosek oraz w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem;
  3) dokumentach i materiałach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne.

Rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest w trakcie opracowywania. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Pgik, dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy.

 1. Władysława Rybacka 11:20 Mowa o informatyzacji PZGIK, a co w przypadku jeśli w powiecie nie można nawet zgłaszać elektronicznie pracy geodezyjnej, powiat nie ma do tego narzędzi.

Jeżeli takie sytuacje się zdarzają to mają charakter jednostkowy. Proszę o wskazanie powiatu/powiatów, w którym taka sytuacja ma miejsce. W ramach posiadanych możliwości postaramy się wesprzeć informatyzację w tych jednostkach.

 1. Sebastian 11:28 Dokumenty dla zamawiającego są KONIECZNE w zasobie. Często zgłaszają się osoby z różnymi roszczeniami i wówczas ośrodek ma dokumenty potwierdzające stan.

W projekcie nowego rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przewidziano włączanie w skład operatu technicznego wyłącznie kopii map do celów prawnych. Inne materiały przeznaczone dla zamawiającego nie będą wymagane.

 1. Joanna Przybylska 11:21 Jeśli chodzi o prace zgłoszone przed 31 lipca, które są jeszcze w trakcie realizacji operat należy kompletować wg dotychczasowych czy już nowych zasad?

Dla prac geodezyjnych zgłoszonych przed dniem 31 lipca 2020 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych. Kompletowanie operatów technicznych w stosunku do prac, które zostały zgłoszone przed 31 lipca 2020 r. odbywa się wiec także na zasadach dotychczasowych.

 1. Sebastian Staszak 11:23 Czy można dalej przekazać inwestorowi mapy Z GIOB do PINB wcześniej aby mógł odebrać budynek/sieć, czy trzeba czekać na przyjęcie do zasobu?

Inwentaryzacja powinna być wcześniej przyjęta do zasobu. Na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane, do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Natomiast z cytowanego powyżej art. 2 pkt 7b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wynika, że geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych rozumiana jest jako wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie.

 1. Krzysztof Szwaja 09:40 Jak należy postępować z umowami dzierżawy, które nie zostały wprowadzone do 30.07.2020 r. Czy należy odmawiać w formie decyzji?

Uchylenie art. 20 ust. 2 pkt 6 Pgik, przy braku rozstrzygnięcia przejściowego nakazującego stosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji przepisów dotychczasowych powoduje, że po 30 lipca 2020 r. nie ma podstaw do wydawania decyzji o ujawnianiu w egib umów dzierżawy. Postępowania wszczęte wnioskami o ujawnienie w egib umów dzierżawy będą musiały zostać umorzone. O braku możliwości ujawnienia umowy dzierżawy w egib wnioskodawca dowie się z postanowienia o umorzeniu postępowania.

 1. Jolanta Walerych 11:04 Mam pytanie odnośnie dzierżaw. Co zrobić w przypadku gdy umowy dzierżaw do starosty wpłynęły przed 31.07 a nie zostały jeszcze ujawnione? Czy należy je wprowadzić, gdyż wpłynęły w okresie obowiązywania przepisów starej ustawy Pgik, czy też informować wnioskodawcę, że dane te już nie są elementem egib i nie będą już ujawnione.

Odpowiedź jak w pytaniu 41.

 1. Maciej Iwaszkiewicz 10:18 Czy od dzisiaj w trybie czynności materialno-techniocznej wprowadzamy do bazy EGiB operaty przyjęte do pzgik przed 31 lipca 2020 (np. podziały terenów rolnych)

Od 31 lipca 2020 r. organ ma obowiązek aktualizować, w drodze czynności materialno-technicznej, informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 24 ust. 2b pkt 1 lit h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.). Żaden przepis nie ogranicza stosowania wyżej przywołanej normy ze względu na moment, w którym nastąpiło przyjęcie dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 1. Iwona Urbanowicz – Powiat Nidzicki 11:21 Czy odnośnie wprowadzenia do ewidencji gruntów i budynków zmian wynikających z posiadanych juz dokumentów geodezyjnych (brak wniosku) stosujemy przepisy aktualnej ustawy czyli wprowadzamy zmiany w trybie czynności materialno-technicznej ?

Odpowiedź jak w pytaniu 43.

 1. Aleksandra Na jakiej podstawie Główny Geodeta stoi na stanowisku, że operaty przyjęte do zasobu przed 31.07.2020 r. wymagają wniosku właściwego podmiotu, skoro ustawa nie zawiera przepisów przejścowych? Według mnie, od dziś nie ma przepisu wg którego można wymagać wniosku na wprowadzenie w egib zmiany na podstawie operatu.

Nie ma takiego stanowiska. Wspomniane stanowisko pojawiło się omyłkowo w odpowiedzi na pytanie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i zostało już sprostowane. Jest tak jak Pani twierdzi, co zawarte jest w odpowiedzi na pytanie 43.

 1. Jolanta Stemplewska 12:28 Czy można stosować przepisy PGiK dotyczące rejestracji umów dzierżawy, aktualizacji bazy danych EGiB na podstawie dokumentacji geodezyjnej (bez wniosku), bez zaktualizowanego “rozporządzenia w sprawie egib”? Kiedy będzie ogłoszone to rozporządzenie?

Odpowiedź w sprawie dzierżaw zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 41, natomiast na drugą cześć pytania w odpowiedzi na pytanie 43. Rozporządzenie ws. EGiB powinno być do końca 2020r.

 1. Joanna Przybylska 12:29 Składam propozycję: Czy GUGiK mógłby zorganizować taką konferencję jak dzisiaj po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie standardów?

Oczywiście, że będzie taka konferencja.

 1. Mariola Gilska 12:35 Kiedy pojawi się rozporządzenie w sprawie egib

Rozporządzenie ws. EGiB powinno być do końca 2020 r.

 1. Tomasz Lis Czy praca geodezyjna może mieć kilka obszarów nieprzylegających do siebie? (w rozporządzeniu dotyczącym wzoru zgłoszenia jest mowa wyłącznie o przyleganiu działek w przypadku wskazania zakresu pracy poprzez wskazanie działek)

Nie, nie ma takiej możliwości. Zgodnie z pkt 1a załącznika do ustawy Pgik, „zakres wykonywanych prac geodezyjnych określa się za pomocą zamkniętego poligonu (wielokąta), którego powierzchnia jest większa od zera”. W związku z tym brak jest możliwości wskazania kilku lokalizacji. Jest to działanie niezgodne z prawem.

 1. Mariusz Dyl 12:36 PINB twierdzi że może odbierać budynki na podstawie map bez klauzuli-poświadczenia.

Nie powinien tego robić, ponieważ na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane, do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Natomiast z cytowanego powyżej art. 2 pkt 7b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wynika, że geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych rozumiana jest jako wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

 1. Mariusz 10:03 Nowelizacja prawa geodezyjnego przewiduje zniesienie opłaty za uwierzytelnienie dokumentów. Według mnie do prac wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejscia w życie nowelizacji na wniosek strony uwierzytelnia się owe dokumenty za opłatą. Czy mam rację?

Nie ma obecnie podstaw prawnych do pobierania opłaty za uwierzytelnienie, ponieważ ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782) zwana dalej „ustawą zmieniającą”, zlikwidowała czynność uwierzytelniania. W konsekwencji od 31 lipca 2020 r. organ SGiK, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych opatruje bezpłatnie klauzulą urzędową dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne (art. 12b ust 5). Opatrzenie klauzulą następuje z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do zasobu. Stosownie jednak do art. 11 ustawy zmieniającej dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych, których wyniki zostały przyjęte do zasobu przed 31 lipca 2020 i które mogły podlegać uwierzytelnieniu, mogą być nadal – na wniosek wykonawcy tych prac – po 31 lipca opatrywane klauzulą urzędową jako dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne (art. 40 ust. 3g pkt 3), nie dłużej niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Za opatrzenie klauzulą urzędową w brzmieniu nowych przepisów organ SGiK nie pobiera opłaty.

 1. Dominik Maruk 11:29 Dzień dobry, art. 11 przepisy przejściowe i końcowe. Czy klauzulowanie przez okres 6 miesięcy na wniosek Wykonawcy prac, dokumentów które zostały przyjęte do PZGiK przed wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy PGiK ma odbywać się odpłatnie ?

Opłaty nie pobiera się. Szczegółowe wyjaśnienia przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 51.

 1. Joanna Kluba 11:30 Czy naliczamy opłatę dla dokumentów złożonych do uwierzytelnienia po 30 lipca, pochodzących z operatów przyjętych do zasobu po tej dacie, ale zgłoszonych przed 31 lipca?

Opłaty nie pobiera się. Szczegółowe wyjaśnienia przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 51.

 1. Aneta Makarczyk 11:18 Czy po 31.07.2020 mamy uwierzytelniać mdcp zgłoszone przed 30.07.2020?

Postępowanie opisane jest w odpowiedź na pytanie 51.

 1. Tomasz Kaliczak 11:42 AM Do spraw obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych wszczętych i niezakńczonych przed dniem wejścia w życie ustawy zminiającej stosuje się przepisy dotychczasowe. Z dzień zakończenia sprawy uznaje sie dzień przyjęcia zbiorów danych lub dokumentów do zasobu. (art 10 ust. 1 i 4 ustawy zmieniającej) Organ SGiK potwierdza wpisem do ewidencji materiałów zasobu przyjęcie ich do pzgik oraz uwierzytelnia jeśli w sprawie uwierzytelnienia został złożony wniosek (dotychczasowy przepis). Czy zatem słuszne jest aby w sprawach “starych”, których nie przyjęto do zasobu, w przypadku złożenia wniosku o uwierzytelnienie pobrać opłatę, a w przypadku braku jtakiego wniosku nie uwierzytelniać z urzędu? Oczywiście geodeta samodzielnie może złozyć stosowne oświadczenie -> tarcza 4.0

Opłaty nie pobiera się. Szczegółowe wyjaśnienia przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 51.

 1. Izabela Wiecheć 11:25 AM Z uwierzytelnianiem też problem. Jeżeli praca została zakończona przed wejściem w życie nowelizacji to jeszcze przez pół roku uwierzytelnianmy za darmo a jeżeli praca rozpoczęta przed nowelizacją a zakończona po nowelizacji to żądamy wniosku i opłaty? Chyba jednak intencja ustawodawcy była inna

Opłaty nie pobiera się. Szczegółowe wyjaśnienia przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 51.

 1. Karolina Eppa 11:25 AM Co w przypadku, gdy w wniosek u uwierzytelnienie np. mdcp został złożony przed zmianą ustawy, a operat z tej pracy geodezyjnej został przyjęty do zasobu po wejściu w życie zmian ustawy. Czy za uwierzytelnienie dokumentacji powinniśmy wystawić dokument obliczenia opłaty?

Opłaty nie pobiera się. Wniosek o uwierzytelnienie w dniu wejścia w życie nowej ustawy stał się bezprzedmiotowy. Szczegółowe wyjaśnienia przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 51.

 1. Katarzyna Figurska 12:04 PM Czy mapy podziałowe z operatu prawnego przyjęte po 31.07 mają być uwierzytelnione bez opłaty czy powinna być naliczona opłata.

Opłaty nie pobiera się. Szczegółowe wyjaśnienia przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 51.

 1. Anna Jagiełło-Wójcik 12:35 PM Art. 11 ustawy zmieniającej uPgik wskazuje na zakończenie instytucji uwierzytelniania dokumentów i zastąpienie tego opatrywaniem dokumentacji nową klauzulą urzędową. Czy to oznacza, że od dzisiaj jeżeli został złożony przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy wniosek o uwierzytelnienie dokumentów z operatów przyjętych do pzgik przed wejściem w życie nowelizowanej ustawy nie pobieramy opłaty za to klauzulowanie?

Opłaty nie pobiera się. Wniosek o uwierzytelnienie w dniu wejścia w życie nowej ustawy stał się bezprzedmiotowy. Szczegółowe wyjaśnienia przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 51.

 1. Anonymous Attendee W Art. 10. 1. ustawy zmieniającej (Dla spraw dotyczących … wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe) nie uwzględniono wniosków o uwierzytelnienie. Czy dla wniosków o uwierzytelnienie złożonych przed 31 lipca 2020 a realizowanych po tej dacie Starostwo powinno naliczyć opłatę za uwierzytelnienie (dotyczy dokumentów powstałych na podstawie pracy zgłoszonej przed 31 lipca 2020 roku).

Opłaty nie pobiera się. Wniosek o uwierzytelnienie w dniu wejścia w życie nowej ustawy stał się bezprzedmiotowy. Szczegółowe wyjaśnienia przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 51.

 1. Joanna Kluba 11:22 Z jakim wnioskiem mają być składane materiały do klauzulowania na nowych zasadach skoro nie możemy zastosować wniosku o uwierzytelnienie, a mapy powykonawcze nie stanowią elementu operatu, a klauzule musimy nadać z chwilą przyjęcia?

Klauzulowanie materiałów nie wymaga składania wniosku. Zgodnie z art. 12b ust. 5 ustawy Pgik opatrzenie klauzulą następuje z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zgodnie z § 71 ust. 2 pkt 5 aktualnego jeszcze rozporządzenia ws. standardów, kopie „map powykonawczych” wchodzą w skład operatu technicznego, jako dokumenty zawierające wyniki pomiarów geodezyjnych. Zmiany w tym zakresie są dopiero projektowane w nowym rozporządzenia ws. standardów.

 1. Gracjan Warzynski 11:23 Witam serdecznie. Wg. nowych przepisów mdcp i mapy z inwentaryzacji geodeta sam sobie może uwierzytelnić, a co z mapami z projektem podziału? Może sam uwierzytelnić czy tylko urząd?

Składanie oświadczeń o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, o którym mowa w art. 12b ust. 5a ustawy Pgik jest możliwe tylko w przypadku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych i sporządzenia mapy do celów projektowych. Geodeta nie może składać oświadczeń odnośnie mapy do celów prawnych ani na podstawie ustawy Tarcza 4.0 (obowiązującej od 24 czerwca 2020 r), ani na podstawie nowelizacji ustawy Pgik (obowiązującej od 31 lipca 2020 r.). W przypadku map z projektem podziału uwierzytelnić te mapy lub nadać im klauzulę, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy Pgik może wyłącznie organ.

 1. Tomasz Kaczyński 11:59 AM Czy mapy z projektem podziału które dostarczamy do wydania decyzji w urzędzie gminy muszą być uwierzytelnione przez PODGiK czy wystarczy podpis wykonawcy?

Mapy z projektem podziału dostarczane do gminy w celu wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału muszą być uwierzytelnione zgodnie z przepisami obowiązującymi do 30 lipca 2020 r. lub zawierać klauzulę, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy Pgik obowiązującej od 31 lipca 2020 r.

 1. Maciej Łoziński 12:31 PM Pytanie dotyczy wszystkich innych uwierzytelnianych przez organ opracowań niż mapy do celów projektowych i mapy z inwentaryzacji powykonawczej poświadczonych przez Wykonawcę prac. Czy organ będzie miał obowiązek ich weryfikacji przed przystawieniem urzędowej pieczęci uwierzytelniającej dokument. Stanowi to problem po czyjej stronie będzie odpowiedzialność uwierzytelnionego w ten sposób dokumentu.

Zgodnie z art. 12b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pgik organ SGiK dokonuje, przed przyjęciem do zasobu, weryfikacji wyników wszystkich zgłoszonych prac geodezyjnych. Opatrzenie klauzulą następuje z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do zasobu (art. 12b ust. 5 Pgik). Ewentualne kwestie odpowiedzialności regulują przepisy kodeksu cywilnego.

 1. Sebastian Staszak 12:33 PM Czy jeśli złożono operat dla tematu podziału przed 31.07 a jednocześnie wykonywany o stare standardy czy urząd pieczętuje mapy z urzędu dla zamawiającego, bez konieczności wniosku o uwierzytelnienie?

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782) zwana dalej „ustawą zmieniającą”, zlikwidowała czynność uwierzytelniania. W konsekwencji od 31 lipca 2020 r. organ SGiK, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych opatruje bezpłatnie klauzulą urzędową dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne (art. 12b ust 5). Opatrzenie klauzulą następuje z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do zasobu. Stosownie jednak do art. 11 ustawy zmieniającej dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych, których wyniki zostały przyjęte do zasobu przed 31 lipca 2020 i które mogły podlegać uwierzytelnieniu, mogą być nadal – na wniosek wykonawcy tych prac – po 31 lipca opatrywane klauzulą urzędową jako dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne (art. 40 ust. 3g pkt 3), nie dłużej niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Za opatrzenie klauzulą urzędową w brzmieniu nowych przepisów organ SGiK nie pobiera opłaty.

 1. er. Na prezentacji jest umieszczona informacja ‘Wprowadzono możliwość samodzielnego umieszczania klauzul przez wykonawców na materiałach dla zamawiającego w przypadku gipob i mdcp’. Co z mapami z projektem podziału nieruchomości?

Geodeta nie może składać oświadczeń odnośnie mapy do celów prawnych. Szczegóły wyjaśniono w odpowiedzi na pyt. 62.

 1. Adam Dryll 11:20 AM Czy złożony wraz z wnioskiem PZT na naradę koordynacyjną musi zawierać oświadczenie o pozytywnym protokole weryfikacji oraz klauzulę o odpowiedzialności karnej ? Czy oświadczenie musi widnieć na PZT?

W przypadku mapy do celów projektowych wykonawca może skorzystać z klauzuli organu albo umieścić na materiałach dla zamawiającego swoje oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Przepisy ustawy Pgik nie określają w jaki sposób oświadczenie ma zostać uwidocznione na materiałach dla zamawiającego, w szczególności kiedy materiały dla zamawiającego wykonawca przekazuje w uzgodnionym z nim formacie elektronicznym.

 1. Bartosz Burda 10:47 AM Pytanie mapa z projektem podziału nieruchomości będzie musiała być poświadczona pieczątką starostwa bezpłatnie tak?

Tak, bezpłatnie. Od 31 lipca 2020 r. organ SGiK, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych opatruje bezpłatnie klauzulą urzędową dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne (art. 12b ust 5). Opatrzenie klauzulą następuje z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do zasobu.

 1. Radosław Wyszyński 11:18 Dzień dobry. Pytanie dotyczy klauzul. Co z projektami podziału nieruchomości roboty, która została zgłoszona przed wejściem w życie nowelizacji ustawy PGiK, ale po wejściu w życie Ustawy 4.0? Wykonawca prac sam ma nadawać klauzulę, czy według starych przepisów będzie to uwierzytelnianie przez Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej?

Geodeta nie może składać oświadczeń odnośnie mapy do celów prawnych. Szczegóły wyjaśniono w odpowiedzi na pyt. 62.

 1. SP Kalisz Anita 11:16 AM Zgłoszenia pierwotne oraz uzupełniające zgłoszone do 30 lipca 2020 r. oraz za uwierzytelnienie dokumentacji liczymy cennikiem przed nowelizacją ?

Opłaty za udostępnianie materiałów do zgłoszeń pierwotnych i uzupełniających zgłoszonych do 30 lipca 2020 r. obliczane są zgodnie z przepisami obowiązującymi do 30 lipca 2020 r. Co do drugiej części pytania, to obecnie brak jest podstaw do pobierania opłaty za uwierzytelnienie. Szczegółowe wyjaśnienia zawiera odpowiedź na pytanie 51, w piątej części odpowiedzi publikowanych na stronie GUGiK.

 1. Daniel Kmiecik 11:26 Czy oświadczenie wykonawcy o pozytywnym wyniku weryfikacji będzie można złożyć na dokumentacji do celów prawnych (podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych itp.) ?

Składanie oświadczeń o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, o którym mowa w art. 12 b ust. 5a ustawy Pgik jest możliwe tylko w przypadku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych i sporządzenia mapy do celów projektowych. Geodeta nie może składać oświadczeń odnośnie mapy do celów prawnych ani na podstawie ustawy Tarcza 4.0 (obowiązującej od 24 czerwca 2020 r), ani na podstawie nowelizacji ustawy Pgik (obowiązującej od 31 lipca 2020 r.).

 1. Sebastian Staszak 11:20 Czy zgodnie z zapisem art. 42 ust. 4 poświadczenie za zgodność z oryginałem sporządzane przez siebie kopii protokołów, mapy i innych dokumentów – czy określenie mapy dotyczy wszystkich map, np. mapa z projektem podziału, map prawnych

Tak, poświadczenie za zgodność z oryginałem sporządzonych przez geodetę kopii dotyczy dowolnych materiałów przekazywanych do zasobu. Nie należy tego jednak mylić z oświadczeniami wykonawcy o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji w stosunku do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i map do celów projektowych, wystawianymi na podstawie art. 15zzzia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dodany ustawą z dnia 19.06.2020 tzw. Tarcza 4.0, która weszła w życie w dniu 24.06.2020 r.) lub na podstawie art. 12b ust. 5a znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 1. Krzysztof Szwaja 09:45 Co oznacza numer protokołu weryfikacji? W rozporządzeniu nie sprecyzowano czy to ma być kolejny numer w ramach zgłoszenia czy numeracja bieżąca wszystkich wydanych protokołów np w roku.

Przepisy tego nie przesądzają. Powiaty mają swobodę w numeracji protokołów.

 1. Ekspresmap 09:45 W jaki sposób będzie przebiegać łączenie asortymentów jeżeli podczas mapy do celów projektowych wyniknie potrzeba wykonania “ustalenia granic”?

Potrzebne będzie zgłoszenie uzupełniające, w którym w pkt 7 jako powód zgłoszenia uzupełniającego należy wskazać – zgłoszenie prac dodatkowych dotyczących „wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych”.

 1. Krzysztof Szwaja 09:46 Czy zostały podjęte działania ograniczające długość okresu przejściowego w zakresie prac zgłoszonych według poprzednich przepisów?

Przyjęto zasadę, że dla prac zgłoszonych przed dniem wejścia w życia ustawy będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. Ustawa nie reguluje długości okresu przejściowego w tym zakresie.

 1. Mkuk 09:54 Proszę podać powód rezygnacji z obowiązku dołączania do operatu pomiarowego – mapy “wynikowej”

To jest duże uproszczenie. Projekt rozporządzenia ws. standardów zakłada obowiązek dołączania do operatu map prawnych, a rezygnuje z włączania do operatu innych materiałów dla wykonawcy. Przepisy te dopiero wejdą w życie. Dlaczego są projektowane takie regulacje? Aby usprawnić proces obsługi zgłoszeń geodezyjnych, a w szczególności czynności weryfikacji.

 1. Kamil Kasperczyk 10:03 Dzień dobry. Czy zgłoszenia które nie zostały do dziś zamknięte nadal będą aktywne? Mianowicie jeżeli w zgłoszeniu było zgłoszonych np kilka asortymentów prac to czy będzie można nadal kontynuować prace na starych zasadach?

Tak będą aktywne. Dla prac zgłoszonych przed dniem wejścia w życia ustawy mają zastosowanie przepisy dotychczasowe. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej).

 1. Anonymous Attendee 10:44 Ok, ryczał ryczałtem, a co ze zgłoszeniami uzupełniającymi? czy geodeta będzie musiał uiszczać opłatę? tak wynika z art. 12 ust. 4.

Tak będzie ponosił opłatę. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej). Niezależnie od powyższego zauważyć należy, że cytowany przepis dotyczy tylko prac geodezyjnych zgłoszonych od 31 lipca 2020r.

 1. Paweł Drwal 10:44 Mam pytanie co do opłaty za materiały – otrzymaliśmy dzisiaj informację z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej że, cytat: “Nowa opłata ryczałtowa obejmuje tylko materiały w postaci elektronicznej.” Proszę o odpowiedź czy taka interpretacja jest zgodna z nowo wprowadzonymi przepisami.

W przypadku braku materiałów elektronicznych koszt sporządzenia kopii spoczywa na organie, wynika to wprost z ust. 1c załącznika do ustawy Pgik. „Opłaty, o których mowa w ust.1a i 1b, obejmują koszty udostępniania materiałów zasobu za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przygotowania materiałów zasobu w formie wydruku, jeżeli materiały te nie są możliwe do udostępnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.” Tak więc w przypadku braku materiałów w postaci elektronicznej nie ma podstaw do pobierania opłaty za sporządzane kopie materiałów zasobu, ponieważ koszt wszystkich materiałów zawarty jest w opłacie ryczałtowej wnoszonej przez wykonawcę przy zgłaszaniu pracy geodezyjnej.

 1. Robert 10:46 Czy zgodnie z art. 12b 2 weryfikacji nie będzie podlegać modernizacja ewidencji gruntów, jako zamówienie realizowane na rzecz starosty, jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej?

Tak, nie podlega weryfikacji. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jest zamówieniem publicznym udzielanym przez organ SGiK. Zbiory danych i inne dokumenty wykonane w ramach realizacji takiego zamówienia, nie podlegały i nadal nie podlegają weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 2 ustawy Pgik. W tym przypadku dokumentacja i zbiory danych będące wynikiem prac geodezyjnych są przyjmowane do zasobu na podstawie dokumentów potwierdzających odbiór przedmiotu zamówienia publicznego (art. 12b ust. 4 Pgik).

 1. Mateusz Wójcik 11:26 Co w przypadku, kiedy organ Służby GiK nie wystawia numerów pozytywnego protokołu weryfikacji operatu?

W przypadku, kiedy wykonawca dysponuje pozytywnym protokołem weryfikacji i dokument ten nie ma numeru, może w takiej sytuacji posłużyć się identyfikatorem zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz datą wystawienia dokumentu. Jeśli takie oświadczenie będzie budziło wątpliwości, można do niego dołączyć również kopię informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji. W nowych przepisach obowiązujących od 31 lipca 2020 r. numer protokołu jest elementem obligatoryjnym protokołu weryfikacji.

 1. Romuald Wojcieszkiewicz 11:40 Czy od dzisiaj jak zgłosimy prace geodezyjną to musi być złożone tylko elektronicznie

Przepisy nie ograniczają możliwości przekazywania operatów w postaci elektronicznej już teraz. Natomiast projekt rozporządzenia ws. „standardów” zakłada wprowadzenie, jako obowiązującego, operatu w postaci elektronicznej, ale z okresem przejściowym, w którym dopuszczony będzie jeszcze operat w postaci papierowej.

 1. Anonymous Attendee 11:49 Jaki (elektroniczny certyfikowany, profil zaufany, inny) i czyj (wykonawcy-firmy, czy kierownika robót) podpis powinien być na elektronicznym operacie w formie pdf ?

W projekcie rozporządzenia ws. “standardów” zapisano, że operat geodezyjny podpisuje kierownik prac geodezyjnych. Operat w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

 1. Renata Lipińska 12:08 Jak należy postąpić z pracą geodezyjną, której deklarowany termin zakończenia upłynął np. 20 lipca br. , a wykonawca złoży operat z jej wynikami we wrześniu 2020r?

Co do zasady, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej).

 1. Alicja Zaklikowska 12:09 Dzień dobry. Proszę o odpowiedź kiedy definitywnie zostaną wycofane mapy analogowe, tzn. kiedy skończy się obowiązek ich uzupełniania – miało to nastąpić z końcem 2016 roku a w niektórych ośrodkach nadal brak mapy numerycznej i obowiązują mapy analogowe. Dziękuję

Działania GGK zmierzają do informatyzacji geodezji we wszelkich aspektach. Map analogowych jest coraz mniej i chętnie będziemy wspierać ich przekształcenie do postaci numerycznej. Prosimy o informację, w których powiatach obowiązują mapy analogowe.

 1. Natalia Pacholczyk 12:12 Ok, ryczał ryczałtem, a co ze zgłoszeniami uzupełniającymi? czy geodeta będzie musiał uiszczać opłatę? tak wynika z art. 12 ust. 4.

Tak będzie ponosił opłatę. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej). Niezależnie od powyższego zauważyć należy, że cytowany przepis dotyczy tylko prac geodezyjnych zgłoszonych od 31 lipca 2020r.

 1. Sebastian 12:13 Po wyjaśnieniach Pana Ministra nt. mapy do celów projektowych – co powinno się rozumieć pod pojęciem “aktualnej mapy”, skoro projekt nie musi być opracowany na aktualnej mapie, a aktualność sprawdza się na mapie w zasobie.

„Aktualna mapa” to taka, która została zaktualizowana wynikami prac geodezyjnych. Z uwagi na upływ czasu i możliwość aktualizowania zbiorów zasobu również innymi niż służące do opracowywania map do celów projektowych wynikami prac geodezyjnych, sprawdzenie projektowanego usytuowania obiektów budowlanych, w szczególności koordynacja usytuowania sieci uzbrojenia terenu powinna odbywać się również z wykorzystaniem mapy zasadniczej wg stanu aktualności takiej, jaka jest w zasobie.

 1. DOROTA PAWŁOWSKA-BASZAK 12:19 Kiedy następuje zakończenie pracy geodezyjnej? Czy w dniu przyjęcia materiałów do zasobu, czy w dniu złożenia zawiadomienia o przekazaniu materiałów do zasobu?

Zakończenie pracy geodezyjnej następuje z chwilą przyjęcia materiałów do zasobu. Nowe przepisy ustawy Pgik przewidują możliwość poprawiania wyników prac geodezyjnych po uzyskaniu protokołu zawierającego uwagi po weryfikacji.

 1. Piotr Urbański 12:22 Czy mapy do porównania w terenie powinniśmy otrzymywać (również) w formacie PDF by wyeliminować np. brak jakiegokolwiek elementu na mapie. GML może nie zawierać wszystkich elementów baz danych. Tak usłyszałem w jednym z powiatów woj. kuj. pom.

Wyniki wywiadu terenowego uwidacznia się na kopii mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej (§7 rozporządzenia w sprawie „standardów”). Mapy te mogą być wydawane przez starostę w postaci elektronicznej. Format PDF jest najlepszy do zapisu treści mapy wydanej przez ośrodek.

 1. SzklarzI 11:21 AM Kiedy będą dostępne wzory nowych druków, m.in. zgłoszenia pracy geodezyjnej czy wniosku o wydanie wypisów, w formacie xlsx?

Wzory nowych druków są dostępne na stronie internetowej GUGiK.

 1. Romuald Wojcieszkiewicz 11:15 Jaki będzie system opłat za podziały nieruchomości?

W przypadku podziału nieruchomości obszar zgłoszenia powinien obejmować całą dzieloną działkę. Jeśli podział jest realizowany przez potrącenie, to można wskazać tylko obszar wydzielany niezbędny do realizacji pracy, ale trzeba mieć świadomość, że wykonawca zgłoszonych prac geodezyjnych otrzyma tylko te punkty graniczne działki dzielonej, które mieszczą się we wskazanym w zgłoszeniu obszarze. W zależności od wielkości wskazanego w zgłoszeniu obszaru, zostanie naliczona opłata, zgodnie z tabelą 16a (do 1ha – 100zł, powyżej 1ha do 10ha – 100 plus 10zł za każdy dodatkowy hektar, powyżej 10ha – 190 zł plus 5 zł za każdy dodatkowy hektar.

 1. Anonymous Attendee 11:29 Gdzie można sprawdzić wysokości nowych opłat za zgłoszenia geodezyjne?

Wysokość opłaty ryczałtowej za udostępnianie materiałów zasobu dotyczących zgłoszonych prac geodezyjnych można sprawdzić w Załączniku do ustawy Pgik (tabela nr 16a). W zależności od wielkości wskazanego w zgłoszeniu obszaru opłata wynosi zgodnie z tabelą 16a (do 1ha – 100zł, powyżej 1ha do 10ha – 100 plus 10zł za każdy dodatkowy hektar, powyżej 10ha – 190 zł plus 5 zł za każdy dodatkowy hektar.

 1. Barbara Wawrzyniak 10:28 Dzień dobry, Czy zostaną zniesione limity wyszukiwania danych w Usłudze Lokalizacji Działek Katastralnych? Do tej pory osoby zainteresowane wyszukiwaniem np. 400 działek otrzymywały blokadę na wszystkie usługi GUGiK.

W takich przypadkach prosimy o indywidualny kontakt na adres: gugik@gugik.gov.pl.

 1. jastrzebska 11:21 Czy wydruk z geoportalu będzie traktowany jak mapa pobrana z ośrodka podgik i może służyć jako podkład mapowy użyty przez projektanta przy składaniu projektu na zud lub do uzgodnienia z zarządcą drogi w celu wydania decyzji na lokalizację.

Wydruk z geoportalu może mieć jedynie charakter poglądowy.

 1. jastrzebska 11:22 Czy taki wydruk musi być w jakiś sposób autoryzowany za zgodność z oryginałem.

Odpowiedź jak do pyt. 94.

 1. Mariusz Dyl 11:30 Czyli mapy z inwentaryzacji powykonawczej budynku będą musiały być oznaczone klauzulą czy PINB ma taką wiedzę.

Muszą być opatrzone klauzulą, o której mowa w art. 12b ust. 5 lub zawierać oświadczenie, o którym mowa w art. 12b ust. 5a ustawy Pgik. Organy administracji publicznej w tym PINB są zobowiązane do przestrzegania prawa z urzędu.

 1. Magdalena Drożdż 11:35 Oprócz standardu gml dobrze byłoby również dopuścić możliwość uzupełniania baz on-line.

Taki postulat może być rozważony dopiero w przyszłości.

 1.  Anna Bielińska 11:39 Czy wszystkie protokoły graniczne geodeta może uwierzytelnić elektronicznie i przekazywać go w operacie elektronicznym (nawet te podpisane przez osoby, które przybyły na podstawie zawiadomienia na grunt) ?

Tak, geodeta może poświadczać za zgodność z oryginałem sporządzone przez siebie kopie wszelkich dokumentów, w tym protokołów (art. 42 ust. 4 Pgik).

 1. Agnieszka Główczyk 12:28 Proszę o informację od kiedy będzie obowiązywało rozporządzenie w sprawie standardów?

Projekt nowego rozporządzenia w wejdzie w życie w terminie wskazanym w publikacji.

 1. Arek Daniluk 11:02 Dzień dobry, Chciałbym zapytać czy będzie możliwe pobieranie z Geoportalu ortofotomapy lub NMT, większej ilości sekcji jednocześnie -poprzez wczytanie zakresu wektorowego lub podanie listy potrzebnych godeł? Obecnie jak zauważyliśmy konieczne jest wskazanie każdego godła indywidualnie co przy inwestycjach liniowych wymaga poświecenia dużej ilości czasu na pozyskanie materiałów poprzez geoportal.

-Tak, będziemy rozwijali możliwości dotyczące pobierania danych.

 1. Marek Skiba 11:22 Czy opracowanie geodezyjne przyjęte do zasobu geodezyjnego w zakresie ustalenia granic działki ewidencyjnej podlega aktualizacji w formie czynności materialno-technicznej w okresie; po nowelizacji ustawy a przed zmianą rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntów?

Od 31 lipca 2020 r. organ ma obowiązek aktualizować, w drodze czynności materialno-technicznej, informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 24 ust. 2b pkt 1 lit h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.). Żaden przepis nie ogranicza stosowania wyżej przywołanej normy ze względu na moment, w którym nastąpiło przyjęcie dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 1. Sylwia Majcher 09:53 W związku ze zmianą ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz o ubezpieczeniu społecznym rolników, bardzo proszę o wyjaśnienie jak ma wyglądać procedura potwierdzenia umowy dzierżawy przez Wójta?

Od 31 lipca 2020 r. zgodnie z art. 28 ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174, 782.) zawarcie umowy dzierżawy potwierdza „wójt, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy”. Przepisy prawa nie regulują szczegółowej procedury potwierdzania umów dzierżawy, wskazują jedynie organ właściwy w tym zakresie.

 1. Anonymous Attendee 11:35 W świetle obowiązujących przepisów jakie organy, od dnia dziejszego, będą rejestrowały umowy dzierżawy?

Odpowiedź jak w pytaniu 102.

 1. Dorota Pakieła 11:30 Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: co ze sprawami administracyjnym w zakresie aktualizacji Egib wszczętymi w dniu 30.07.2020 r. z urzędu? Czy decyzje administracyjne w sprawie aktualizacji Egib mają być wydane w oparciu o stare przepisy – podstawę prawną, czy można zastosować jakiej przepisy przejściowe, wyniające z nowelizacji Pgik?

Postępowania administracyjne w sprawie aktualizacji EGiB na podstawie dokumentacji przyjętej do PZGiK, wszczęte przed 31 lipca 2020 r., powinny zostać umorzone, jako bezprzedmiotowe na podstawie art. 105 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 1. Krzysztof Szwaja 09:43 Czy w świetle obowiązujących przepisów wobec braku nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków należy zawiadamiać strony o wprowadzonych zmianach na podstawie dokumentacji przyjętej do zasobu (np. w związku z ustaleniem granic)?

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (…) dotychczasowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków zachowuje moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych w tym zakresie jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W związku z tym zgodnie z § 49 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia (obowiązującego) w sprawie ewidencji gruntów i budynków, organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków zawiadamia właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których mowa w § 11ust. 1pkt 1 – w przypadku gdy zmiana została dokonana w trybie czynności materialno-technicznej wyłącznie na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, i dotyczyła:
a) pola powierzchni działki ewidencyjnej,
b) rodzaju lub pola powierzchni użytków gruntowych,
c) głównej funkcji budynku,
d) numeru działki ewidencyjnej.

 1. Daniel Kmiecik 11:24 Praca geodezyjna dotycząca ustalenia granic została zgłoszona przed wejściem w życie ustawy, natomiast operat techniczny wpłynie do ODGIK po 1 sierpnia. W związku z niezbędną zmianą konfiguracji granic działek w wyniku pomiaru na gruncie dotychczas strona obowiązana była złożyć wniosek o wprowadzenie takiej zmiany w ewidencji. Czy wobec nowego prawa, zmiana w ewidencji zostanie ujawniona w drodze czynności materialno technicznej?

Od 31 lipca 2020 r. organ ma obowiązek aktualizować, w drodze czynności materialno-technicznej, informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 24 ust. 2b pkt 1 lit h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.). Żaden przepis nie ogranicza stosowania wyżej przywołanej normy ze względu na moment, w którym nastąpiło przyjęcie dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 1. Aleksandra Wernik awernik@um.warszawa.pl Dot. 10 pgik -przepisy intertemporalne. Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków nie jest wymieniona w tym przepisie, więc czy opracowania geodezyjne mogą być podstawą aktualizacji bez wniosku właścicela? Pan minister wypowiedział się, że nie, ponieważ prawo nie działa wstecz. Może trzeba to jednak wyjasnić.

Nie ma takiego stanowiska. Wspomniane stanowisko pojawiło się omyłkowo w odpowiedzi na pytanie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i zostało już sprostowane. Jest tak jak Pani twierdzi, co zawarte jest w odpowiedzi na pytanie 101.

 1. Piotr 12:25 Czy można będzie aktualizować dane ewidencyjne wpisując jako podstawę stan faktyczny na gruncie? chodzi mi o fakt, aby dokonać usunięcia, pomiaru (zmiany geometrii) budynku bez wniosku właściciela.

Ewidencja gruntów i budynków, co do zasady powinna być zgodna ze stanem faktycznym. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków następuje na podstawie wniosków lub w wyniku wprowadzenia zamian na podstawie dokumentów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, odzwierciadlających stan faktyczny.

 1. Joanna Przybylska 11:32 Jeżeli przy podziale nieruchomości (oczywiście jak decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna) chcę wyznaczyć i utrwalić na gruncie nowe punkty graniczne znakami granicznymi (co wynika z par. 14 pkt 2 rozporządzenia w sprawie podziałów), czy w tym przypadku mogę złożyć zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia mapy z projektem podziału nieruchomości wskazując jako cel wyznaczenie punktów granicznych?

Tak, art. 12 ust. 2c dopuszcza dla zgłoszonej pracy geodezyjnej zgłoszenie uzupełniające dotyczące m.in. “wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych”

 1. Monisia Co zmienia się w zakresie zatwierdzenia wstępnego projektu podziału nieruchomości?

Wprowadzone zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie zmieniają zasad zatwierdzania wstępnego podziału nieruchomości.

 1. Łukasz Hasik 11:19 Czy w opłacie ryczałtowej dla MDCP znajdą się również dane osobowe (wraz z adresami) wszystkich właścicieli nieruchomości znajdujących się w zakresie opracowania. ??

Organ udostępnia aktualne i archiwalne dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, niezbędne dla prawidłowego merytorycznie, sprawnego i optymalnego ekonomicznie wykonywania zadań przez wykonawców prac geodezyjnych.

“Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej materiałami zasobu, dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty…” (art. 12 ust. 3).

Materiały zasobu, co do zasady mogą zawierać także dane osobowe, które mogą wystąpić w różnych rejestrach i materiałach zasobu np., takich jak ewidencja gruntów i budynków, ale także na szkicach, w notatkach z wywiadu terenowego czy protokołach. Otrzymane z zasobu dane są przetwarzane przez wykonawców prac geodezyjnych w zakresie niezbędnym do przygotowania i dokonania czynności geodezyjnych. Przepisy nie ograniczają zakresu udostępnianych danych z zasobu, a wykonawca prac geodezyjnych jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO. Należy także mieć na względzie, że w toku obsługi zgłoszenia, przekazywanie danych osobowych zawartych w dokumentach powstałych lub pozyskanych w wyniku wykonywania prac geodezyjnych, odbywa się również w drugą stronę, tzn. od wykonawców prac geodezyjnych do organu SGiK.

 1. Maciej Łoziński 12:39 Pytanie po co geodecie przy mapie do celów projektowych dane osobowe, najprawdopodobniej dla projektanta, czy aby na pewno jest to właściwy kierunek interpretacji?

Aby udzielić konkretnej odpowiedzi pytanie powinno zostać uszczegółowione. Co do kwestii ogólnych, to zostały one wyjaśnione w odpowiedzi na pytanie 111.

 1. Krystyna Szczepanek 12:41 ????? Czy ja dobrze zrozumiałam Pana ministra przy mapie do celów projektowych mamy wydawać geodecie dane osobowe z EGIB na jakiej podstawie prawnej. Nie wynika z treści definicji mapy zasadniczej, że dane osobowe są treścią mapy,

Wyjaśnienia dotyczące udostępniania danych z zasobu wykonawcom prac geodezyjnych zawarto w odpowiedzi na pytanie 111.

 1. Maciej Łoziński 12:41 PM W uzupełnieniu do powyższego należy odnieść to do przepisów odnośnie RODO, czy organ wiedząc że do wykonania pracy nie jest niezbędne posiadanie danych osobowych nie naraża się na odpowiedzialność z tytułu RODO

Organ udostępnia dane wykonawcom prac geodezyjnych na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy Pgik, ale nie jest właściwy do oceny zakresu danych niezbędnych do ich wykonania. Wyjaśnienia pozostałych kwestii dotyczących udostępniania danych z zasobu wykonawcom prac geodezyjnych zawarto w odpowiedzi na pytanie 111.

 1. eolczak 12:44 Jeżeli geodeta otrzyma dane osobowe do asortymentu: mapa do celów projektowych, kto dopilnuje by dane to nie trafiły np do projektanta, który zlecił mapę?

Wykonawca prac geodezyjnych jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO. Wyjaśnienia pozostałych kwestii dotyczących udostępniania danych z zasobu wykonawcom prac geodezyjnych zawarto w odpowiedzi na pytanie 111.

 1. Magdalena Sosnowska 12:48 Na jakiej podstawie starosta ma udostępniać geodecie dane osobowe w przypadku gdy celem pracy geodezyjnej jest opracowanie mapy do celów projektowych?

Wyjaśnienia dotyczące udostępniania danych z zasobu wykonawcom prac geodezyjnych zawarto w odpowiedzi na pytanie 111.

 1. Michał Czy nowelizacja znosi obowiązek wnoszenia opłaty dla państwowej inspekcji nadzoru budowlanego za udostępnianie materiałów geodezyjnych dotyczących właścicieli działek na których nadzór budowlany prowadzi postępowanie administracyjne ?

Nowelizacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.

 1. Anonymous Attendee 11:17 W sprawie uprawnień geodezyjnych (najbliższe terminy), czy na egzaminie będą obowiązywały nowe przepisy? na stronie gugiku obowiązujące akty prawne są na dzień 01.2020r.

Na egzaminie będą obowiązywały akty wymienione w publikowanym na stronie www.gugik.gov.pl wykazie aktów prawnych, wg stanu aktualności w dacie egzaminu.

 1. Huawei 11:18 Proszę o informację odnośnie przeprowadzenia egzaminów na uprawnienia zawodowe. Czy na ogłoszonych na wrzesień terminach cały egzamin pisemny będzie przeprowadzany na komputerach czy też pozostaje forma test komputer pytania otwarte na kartkach.

Do postępowań kwalifikacyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 stosuje się przepisy dotychczasowe (§ 28). W stosunku do wszczętych postępowań kwalifikacyjnych jedynie egzamin testowy będzie przeprowadzany komputerowo.

 1. Igor Rosłon 11:25 Nowe przepisy wprowadzają dużo zmian, usuwają też dużo dotychczasowych zapisów. Jak ma się sprawa z egzaminami na uprawnienia w dziedzinie GiK? Czy na nowych egzaminach będą obowiązywały tylko nowe przepisy? czy nowe i stare (powiedzmy jako przejściowe)?

Wyjaśnienie zawiera odpowiedź na pytanie 118.

 1. Joanna Przybylska 11:16 Jeżeli operat tylko w wersji elektronicznej, co wykonawca powinien zrobić z oryginałami protokółów spisanych na gruncie (np. z ustalenia … wznowienia….. przyjęcia granic …..?

Jeśli powstałe dokumenty są wykorzystywane w postępowaniach administracyjnych, to ich oryginały są dołączane do akt tych postępowań, a do operatu geodezyjnego dołącza się ich poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię. W pozostałych przypadkach oryginały powstałych dokumentów powinny być przekazane zamawiającemu, na zlecenie którego wykonywana była praca geodezyjna (art. 734 i 740 Kodeksu Cywilnego).

 1. Agata Lechowska 11:17 Kto ma podpisać elektroniczny operat techniczny wykonawca czy kierownik prac geodezyjnych upoważniony przez wykonawcę?

Zgodnie z projektowaną regulacją, operat techniczny sporządza się w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF podpisanego przez kierownika prac geodezyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173), kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

 1. Jakub Barcik 11:17 Jak ma wyglądać pieczęć klauzuli geodety?

Klauzulę, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3. nadaje wyłącznie organ SGiK na podst. art. 12b ust. 5 ustawy Pgik. Natomiast zgodnie z art. 12b ust 5a, wykonawca prac geodezyjnych dotyczących geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub sporządzenia mapy do celów projektowych, po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonuje prace geodezyjne, powstałych w wyniku tych prac, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Oświadczenie to jest równoważne z klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3.

 1. Anonymous Attendee 11:17 Drugie pytanie od kiedy nie trzeba dołączać do operatów raportów i dzienników pomiarowych?

Aktualnie nie ma takiej możliwości. Możliwość taką przewiduje projekt nowego rozporządzenia w sprawie standardów, które dopiero wejdzie w życie po opublikowaniu.

 1. Jakub Knapik 11:17 Czy nowe wzory wniosków (wg nowego rozporządzenia) obowiązują do prac zgłoszonych przed 31.07 ?

Nie, ponieważ dla prac geodezyjnych zgłoszonych przed dniem 31 lipca 2020 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych.

 1. Krzysztof Beczkowski 11:31 projekt standardów. realizując pracę jako biegły sądowy jak mam się odnieść do weryfikacji operatu dla sądu, który nie będzie miał danych obserwacyjnych. Sprawy bardzo często dotyczą punktów granicznych, znaków granicznych śladów granicznych a będziemy dysponować rozumiem, tylko wynikami prac czyli współrzędnymi.

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie położenia punktów granicznych odbywa się na podstawie dokumentów znajdujących się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Sposób dokumentowania wyników wykonanych pomiarów zmienia się wraz z rozwojem technologii pomiarowych. W starych operatach mamy jeszcze klasyczne dzienniki pomiarowe, ale w nowych operatach, w których wykorzystywane są technologie GNSS, wartościami zapisywanymi w raportach są jedynie współrzędne punktów, a nie rzeczywiste dane pomiarowe nawiązane do pozycji satelitów. Z wykorzystaniem takich danych przy wznawianiu punktów granicznych będziemy musieli sobie w przyszłości poradzić.

 1. Małgorzata Nocoń 11:31 Jak będą wykonywane wznowienie znaków granicznych jeżeli w operatach brak będzie dzienników pomiarowych i danych o osnowie?

Tak jak dotychczas, wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie położenia punktów granicznych odbywa się na podstawie dokumentów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Sposób dokumentowania wyników wykonanych pomiarów zmienia się wraz z rozwojem technologii pomiarowych. W starych operatach mamy jeszcze klasyczne dzienniki pomiarowe, ale w nowych operatach, w których wykorzystywane są technologie GNSS, wartościami zapisywanymi w raportach są jedynie współrzędne punktów, a nie rzeczywiste dane pomiarowe nawiązane do pozycji satelitów. Z wykorzystaniem takich danych przy wznawianiu punktów granicznych będziemy musieli sobie w przyszłości poradzić.

 1. Romuald Wojcieszkiewicz 11:34 Czy od tego momentu nie będzie trzeba dodawać raportów pomiarowych do operatu ?

Wyjaśnienie jak do pytania 124.

 1. Sebastian Staszak 12:45 Jeśli w nowych standardach nie będzie składową element typu mapa czy to z GIOB czy MDCP oraz MZPP to jak ten urząd ma opieczętować ów materiał do zamawiającego jak nie jest składową operatu. W takim przypadku przepis jest martwy, a jednocześnie budzi wątpliwości co do zasadności tworzenie dokumentu dla zamawiającego? Czy jednak nie powinien podpisać tych wszystkich map jednak geodeta?

Geodeta uprawniony może złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 12b ust. 5a, jedynie na mapach do celów projektowych lub wynikach inwentaryzacji powykonawczych obiektów budowlanych. Oświadczenie to zastępuje klauzulę urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, a którą w pozostałych przypadkach, z chwilą przyjęcia do zasobu organ SGiK opatruje dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne. Według projektu rozporządzenia ws. standardów mapy do celów prawnych pozostaną składową operatu, wyłączone z obowiązku włączania do operatu będą inne opracowania przeznaczone dla zamawiającego, w tym mapy do celów projektowych.

 1. Szymon Pawłowski Jak zweryfikować w operacie wyniki pomiaru wykonanego dronem?

Przy obecnym brzmieniu rozporządzenia ws. standardów dopuszcza się stosowanie metod, technologii i technik pomiarowych innych niż określone przepisami rozporządzenia (§ 15 standardów), jeżeli te metody, technologie i techniki zapewnią uzyskanie danych obserwacyjnych z wymaganą dokładnością, a jednocześnie wykonawca przedstawi w sprawozdaniu technicznym opis tych metod, technologii i technik wraz z matematyczną analizą dokładności danych obserwacyjnych. Jeżeli z przedstawionej przez wykonawcę prac geodezyjnych analizy wynika, że osiągną wymagane dokładności pomiarów, to pod tym względem wynik weryfikacji powinien być pozytywny, co nie przesądza o pozytywnym wyniku weryfikacji pozostałych elementów operatu.

 1. darek Czy zgodnie z planowanymi zmianami w rozporządzeniu w sprawie standardów wykonawca ma obowiązek dołączyć do operatu np. mapę z projektem podziału? Z wypowiedzi wywnioskowałam, że nie będzie takiej potrzeby, jednak po przyjęciu do zasobu taka mapa podlega klauzulowaniu przez ośrodek. Kto i na jaki etapie potwierdza że dany dokument jest zgodny z operatem włączonym do zasobu? Często zdarza się, że wykonawcy popełniają błędy przy tworzeniu dokumentów, chociażby wpisanie błędnego numery księgi wieczystej czy nawet zwykłe pomyłki (m. in. wpisanie błędnej numeracji działek lub powierzchni) które mogą nieść poważne konsekwencje.

W projekcie nowego rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, mapy do celów prawnych są włączane do operatu i będą podlegały weryfikacji. Zgodnie z art. 12b ust. 5 ustawy Pgik opatrzenie klauzulą następuje z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 1. piotr.wlodarczyk 11:16 Co ma zrobić weryfikator po wejściu nowych standardów jeśli dostanie w operacie mapę wynikową? Odrzucić dokument argumentując nowymi standardami czy zweryfikować i przyjąć do zasobu? Pytanie kieruję z uwagi na prawdopodobne przyzwyczajenie geodetów i chęć sprawdzenia swojej pracy.

Jeśli włączenie mapy tzw. “wynikowej” nie będzie wymagana w operacie to nie będzie podlegała weryfikacji, a jeśli będzie wymagana w operacie, to będzie też podlegała weryfikacji. Więcej informacji w odpowiedzi na pytanie 131.

 1. Adam Janowiak 12:34 Z jakiej analizy dokładnościowej powstał błąd graniczny 0.25m dla zmiany współrzednej punktów granicznych w projekcie “standardów technicznych”. Według mojego zdania wartość ta jest za duża i zepsuje bazę EGiB.

Zgodnie z aktualnym projektem rozporzdzenia ws. standardów jest inaczej niż w wersji poddanej do konsultacji, tzn: “Współrzędne punktów granicznych pozyskane z zasobu nie podlegają modyfikacji, jeżeli pierwiastek z sumy kwadratów różnic między dotychczasowymi współrzędnymi i współrzędnymi uzyskanymi z pomiaru nie przekracza 0,20 m albo jeżeli pochodzą z dokumentów geodezyjnych zasobu, które stanowiły podstawę ustalenia przebiegu granic w postępowaniu administracyjnym lub sądowym”.

 1. Mariusz 12:35 Czy po wejściu w życie “nowych” standardów prace zgłoszone przed dniem 31 lipca 2020 należy kompletować wg starych przepisów?

Niezależnie od daty wejścia nowego rozporządzenia ws. standardów prace zgłoszone przed 31 lipca 2020 r. będą kompletowane wg. starych przepisów.

 1. Przemysław Rębosz Czy dodanie w art. 42 ust.2 pkt 5 jako wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii prac związanych z wytyczeniem obiektów w terenie oznacza ze tyczenia na placu budowy (np. obsluga inwestycji) powinno być wykonywane osobiście przez geodetę uprawnionego ? (kierownika prac)

Mając na uwadze znowelizowane przepisy, odpowiedź brzmi – tak. Prace geodezyjne polegające na tyczeniu powinny być wykonywane przez geodetę uprawnionego.

 1. Cezary Spyra 12:36 Czy o wykonaniu mapy z porównania będzie decydował tylko kierownik prac czy będzie ona konieczna tylko w przypadku wykazania różnic miedzy mapą a terenem?

Według projektu rozporządzenia ws. standardów mapa porównania będzie obligatoryjna przy sporządzaniu mapy do celów projektowych. W pozostałych przypadkach decydował będzie kierownik prac geodezyjnych.

 1. Sławomir Konior 12:03 Dzień dobry. Usłyszałem zdanie, że co “ośrodkowi” do tego, co przkazuje wykonawca (geodeta) zleceniodawcy. Jak mam postąpić gdy geodeta daje mi mapę z projektem podziału do uwierzytelnienia z okresleniem skali 1:1000, a ja widzę, że to mapa w skali 1:2000 lub nie posiada żadnej skali? Kto bierze odpowiedzialność za tą mapę jeżeli te dokumenty nie bedą podlegać weryfikacji ?

W projekcie nowego rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, mapy do celów prawnych są włączane do operatu, a więc będą podlegały weryfikacji.

 1. Robert Roszkowiak 11:22 Czy geodeci wykonujący inwentaryzację będą musieli określać zgodność lokalizacji obiektów z projektem i czy będą dokładnie określone przepisy które regulują kiedy lokalizacja jest zgodna z projektem, a kiedy nie jest?

Pod tym względem nic sie nie zmieniło. Ustawa Prawo budowlane określa taki obowiązek (art. 57 ust. 1 pkt 5) przed zawiadomieniem o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub przed złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

 1. Anonymous Attendee 11:32 W jaki sposób zwrotne potwierdzenie o zawiadomieniu stron dotyczące wyznaczenia punktów granicznych (lub ustalenia przebiegu granicy ewidencyjnej) mają być dołączne do operatu w wersji elektronicznej? Analogicznie, jak powinna wyglądać sprawa przekazania protokołów granicznych?

Jeśli powstałe dokumenty są wykorzystywane w postępowaniach administracyjnych, to ich oryginały są dołączane do akt tych postępowań, a do operatu geodezyjnego dołącza się ich poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię. W pozostałych przypadkach oryginały powstałych dokumentów powinny być przekazane zamawiającemu, na zlecenie którego wykonywana była praca geodezyjna (art. 734 i 740 Kodeksu Cywilnego).

 1. Michał Czy planowane jest podłączenie do ZSIN Inspekcji Nadzoru Budowlanego ?

Tak, oczywiście.

 1. Grażyna Ambroży Jaki zakres zgłoszenia obowiązuje przy zgłoszeniu podziału działki jeżeli w zgłoszeniu podano identyfikatory działek i określono obszar poligonem?

Przy zgłoszeniu obowiązuje zakres określony poligonem zgodnie z pkt 1a załącznika do ustawy Pgik, „zakres wykonywanych prac geodezyjnych określa się za pomocą zamkniętego poligonu (wielokąta), którego powierzchnia jest większa od zera”. Identyfikator działki jest w tej sytuacji informacją pomocniczą i gdyby nie było poligonu, identyfikator działki mógłby być wykorzystany do jego wyznaczenia.

 1. Piotr Czapliński 12:29 Nowelizacja przewiduje współpracę w ramach weryfikacji atrybutów z operatorami infrastruktury (np. wodociągi). Czy w ramach tej współpracy może zastać nieodpłatnie udostępniona infrastruktura Wod Kan w postaci pliku GML. Ustawa przewiduje stworzenie mechanizmów informatycznych do wzajemnej wymiany i integracji z branżowym SIPem.?

Przepis w zakresie współpracy w ramach weryfikacji atrybutów bazy danych GESUT (art. 28 e ust.1 pkt. 1) nie został zmieniony w ramach nowelizacji ustawy.

 1. Golec 11:53 Jak Starostwo będzie odnosić się do nowych zgłoszeń mając nie zrealizowane zgłoszenia sprzed 31 lipca 2020? Czy nadal będziemy czekać na przygotowanie materiałów pół roku a nawet ponad?

Zmiana ustawy Pgik nic w tym względzie nie wnosi. Prace zgłoszone do 30 lipca 2020 r. realizowane są w trybie poprzednich przepisów, zaś prace zgłoszone od 31 lipca 2020 r. – w trybie przepisów nowych. W sprawie powstałych zaległości proszę o informacje, w którym powiecie jest taka sytuacja, że czas oczekiwania trwa 6 miesięcy lub dłużej.

 1. Anonymous Attendee 11:41 Formularz zgłoszenia prac geodezyjnych w punkcie 8 zawiera 3 pola (wiersze) na wpisanie przedmiotowych danych. Czy można to interpretować, że dla danego zgłoszenia może być jeden, dwóch lub trzech kierowników roboty?

Kierownik prac geodezyjnych jest jeden, natomiast dodatkowe miejsce można wykorzystać na wpisywanie danych innych osób, które będą komunikować się z organem w związku z obsługa pracy geodezyjnej.

 1. Joanna Przybylska 11:35 Jaki poprawny cel pracy należy wskazać w zgłoszeniu pracy, chcąc wykonać mapę z projektem podziału nieruchomości rolnej?

Cel taki jest określony w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy PGiK tj. “sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości”.

 1. Anonymous Attendee 11:34 Panie Profeszorze, jaki jest czas przebudowania GML?

Przez przebudowanie GML rozumiemy przygotowanie nowych schematów, co powinno być zrealizowane w ciągu roku.

 1. Golec 11:23 Jeśli uda mi sie zgłosić prace geodezyjną i po zaksięgowaniu kwoty na koncie Starostwa, w jakim czasie moge spodziewać się odebrania materiałów z PZGiK? a co jeśli wydział nie dopełni terminu przygotowania zgłoszenia?

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej Pgik), organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej SGiK), który otrzymał zgłoszenie prac, udostępnia kopie zabiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty, o której mowa w art. 40a ust. 1. Jeżeli materiały nie zostaną udostępnione we wskazanym terminie, to wtedy proszę interweniować u starosty przedstawiając treść przepisu, natomiast jeśli taka interwencja nie odniesie skutków, proszę przekazać informację do odpowiedniego WINGiK oraz do GUGiK.

 1. Anonymous Attendee 11:29 Geodeta zgłasza podział jednej działki. Czy w ramach zgłoszenia uzupełniającego może po jakimś czasie dopisać działkę sąsiednią do pierwotnego podziału? Czy musi złożyć osobne zgłoszenie? Jest to obszar bezpośrednio przyległy, ale nadmieniam, że jeden podział nie wynika bezpośrednio z drugiego.

Jeżeli pierwotne zgłoszenie nie zostało zakończone, potrzebne będzie zgłoszenie uzupełniające, w którym jako powód zgłoszenia uzupełniającego należy wskazać – zgłoszenie prac dodatkowych dotyczących „zwiększenie obszaru objętego tym zgłoszeniem o obszar bezpośrednio do niego przyległy”. (art. 12 ust 2c pkt 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

 1. Anonymous Attendee 11:26 Witam. Co do zgłaszania prac po wykonaniu pomiaru, to czy liczymy 5 dni kalendarzowych czy 5 dni roboczych po dokonaniu tego pomiaru? Na jednym ze slajdów nie było to jasno sprecyzowane. Dziękuję z góry za odpowiedź

Zgodnie z art. 12 ust. 1a, zgłoszenie prac geodezyjnych może nastąpić po rozpoczęciu prac geodezyjnych, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tych prac.

 1. Jakub Knapik 11:32 w art. 12 2e. <3 jest fragment “…nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty” – Czy chodzi o wykonanie przelewu czy zaksięgowanie wpłaty przez dany urząd ( częsty problem)

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, określenie ,,nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty”.

 1. Barbara Czumałowska 12:40 Operat techniczny został przyjęty do zasobu w tym tygodniu, uzyskał pozytywny wynik weryfikacji, czy mapy z projektem podziału zostaną poświadczone nieodpłatnie, czy należy uiścić za poświadczenie opłatę?

Od 31 lipca 2020 r. organ SGiK, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, opatruje bezpłatnie klauzulą urzędową dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne (art. 12b ust. 5 znowelizowanej ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne).

 1. Grzegorz Kąkol 11:32 Czy na podstawie art. 41b ust. 3 wdrożonej ustawy organ może sfinansować wynagrodzenia osób realizujących zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pracowników Służby Geodezyjnej)?

Zgodnie z art. 41b ust. 3 pkt 5 znowelizowanej ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2020 r. poz. 276, z późn.zm.), możliwe jest pokrywanie kosztów weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z wpływów do budżetu samorządu powiatu, pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 41b ust. 2 i 2a tej ustawy.

 1. Anonymous Attendee 11:15 Pytanie: Co w przypadku gdy wykonawca spóźni się z poprawą operatu, i prace zostaną zaniechane, (art 12b pkt 7c) W celu zakończenia swojego zlecenia konieczne jest ponowne zgłoszenie tych prac . Art. 12 1a- stanowi, że można wykonać pracę 5 dni przed zgłoszeniem prac. Przy ponownym zgłoszeniu dochowanie tego terminu jest mało realne w przypadku pomiaru podziemnych sieci uzbrojenia terenu – bo są one po prostu zasypane. Jak traktować taką sytuacje, gdy pomiar dołączony do opracowania jest wykonany o wiele wcześniej niż zgłoszenie? – Ale wynika to z poprzedniego zaniechania pracy w trybie ( 9art 12b). Jak przekazywać do zasobu wyniki pomiarów z inwestycji które trwają dłużej niż 2 lata – duże inwestycje infrastrukturalne itp.

W art. 12b ust. 7c ustawy PGiK mowa jest o sytuacji, w której organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, może przywrócić termin na przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, pomimo upływu w tym zakresie terminu 3 miesięcy, o którym mowa w art. 12b ust. 7a ustawy. W przypadku braku przesłanek do podjęcia przez organ decyzji o zasadności przywrócenia tego terminu, prace te uznaje się za zaniechane, a ponowne ich podjęcie, wiąże się z dokonaniem nowego zgłoszenia prac (art. 12b ust. 7b). Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, w której to wyniki zgłoszonych uprzednio prac geodezyjnych są przedmiotem poprawy, w związku z otrzymaniem negatywnego protokołu weryfikacji. W przypadku wieloletnich inwestycji, na podst. art. 12 ust. 2c pkt 2 ustawy Pgik, istnieje możliwość złożenia wniosku o przedłużenie terminu na przekazanie przedmiotowych wyników. W standardowej sytuacji, związanej jedynie z przedłużającym się procesem realizacji pracy, przedłużenie terminu jest dopuszczalne zawsze. Natomiast w sytuacjach kiedy wykonawca przedłużając termin chce skorzystać z częściowego przekazywania wyników prac, wynikającego z art. 12a ust. 1a ustawy Pgik, należy to uzgodnić z organem.

 1. Piotr Garlicki 11:19 Kiedy rozporządzenie dot. e.g.i.b

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków jest w trakcie opracowywania. Powinno być gotowe do końca 2020r.

 1. Alicja Zaklikowska 12:37 Dlaczego na geodetę nałożono obowiązek wypełniania arkusza danych ewidencyjnych budynku, którego treść bliższa jest kierownikowi budowy?

W nowelizacji ustawy PGiK brak jest przepisów dot. arkusza danych ewidencyjnych budynku, tym bardziej nakładających na geodetę obowiązek wypełniania takiego arkusza. Kierownik budowy nie wykonuje prac geodezyjnych, które skutkują zmianami w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

 1. Marek Zdanowski 12:05 Co ze zmianami w ewidencji w przepisie : Przepisu ust. 3 nie stosuje się do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, z wyjątkiem gruntów leśnych o powierzchni do 10 ha znajdujących się w enklawach i półenklawach wśród gruntów o innej formie własności. – Czy klasyfikacja będzie usuwana z urzędu w ramach czynności materialno-technicznej?

Wyłączenie obszarów o których mowa w art. 20 ust. 3b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, spod gleboznawczej klasyfikacji gruntów, przy jednoczesnym braku rozstrzygnięcia przejściowego nakazującego stosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji przepisów dotychczasowych powoduje, że po 30 lipca 2020 r. nie ma podstaw do ujawniania w ewidencji gruntów tych informacji. Postępowania wszczęte wnioskami o przeprowadzenie klasyfikacji gruntów będą musiały zostać umorzone.

 1. Ewa Sikora 12:40 Kiedy i gdzie będą opublikowane formularze nowych wniosków w formie edytowalnej? Czy GUGiK zadba o zamieszczenie tych wniosków w repozytorium ePUAP?

Edytowalne formularze są także dostępne na stronie poświęconej przepisom z zakresu geodezji i kartografii (http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/rozporzadzenia/udostepnianie-zasobu).

 1. Ania Andrzejczak 12:30 I jakie dane geometryczne podlegają opłacie dla budynków?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 1 pkt 28 lit. a ustawy zmieniającej) nieodpłatnie udostępniane są dane dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych.

 1. Ania Andrzejczak 11:57 AM Jakie dane dla działek geodezyjnych w przypadku udostępniania tylko danych geometrycznych podlegają opłacie wg tabeli 9 pkt 3 dla którego PD przyjmuje wartość 0,6 bo Art 40a par 2 pkt i uwolnił od opłat identyfikatory działek i geometrię

Zgodnie z art. 40 a ust. 2 pkt 1 lit. i ustawy Pgik, nieodpłatnie udostępniane są dane dotyczące działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii.

 1. Piotr Urbański 12:02 PM W starostwach w woj. kujawsko-pomorskim są blokowane podziały działek przyległych do obszarów inwestycji aż do wydania decyzji ZRID. Moim zdaniem nie powinno to mieć miejsca. Czy ZRID może zablokować podziały działek przyległych ?

Poruszana kwestia nie była przedmiotem nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

 1. Tomasz Lis Czy przy pobieraniu opłaty za wysyłkę materiałów zasobu według cennika poczty polskiej doliczamy również opłatę za potwierdzenie odbioru przesyłki?

Zgodnie z ust. 14 Załącznika do ustawy Pgik opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

 1. Mkuk 10:47 Jak można mówić o zmniejszeniu zakresu weryfikacji o 50% skoro “dołożono” trzeci zakres tj. kontrolę spójności?

Ponieważ zawartość operatów się zmniejsza, więc i ich weryfikacji będzie szybsza.

 1. Geo1 11:16 co z przekroczonymi terminami w urzędzie . Czekamy w niektórych ośrodkach 3 miesiące.

Z pytania nie wynika, o jakich terminach mowa. W przypadku nieterminowego działania organu przysługuje skarga do organu nadzorującego. Proszę o wskazanie tych ośrodków, to postaramy się je wesprzeć, aby sprawy biegły szybciej.

 1. Michał Jakie zmiany dla inwestorów budujących typowe budynki mieszkalnego niesie za sobą nowelizacja ?

Wprowadzone zmiany w ustawie Pgik przyczynią się do przyspieszenia procesu inwestycyjnego, m.in., poprzez ułatwienie obsługi prac geodezyjnych, likwidację konieczności zgłaszania tyczenia budynków, możliwość zgłoszenia prac geodezyjnych po ich rozpoczęciu.

 1. wtrzaska 11:19 Co miało na celi usunięcie art. 22 ust.1

Usunięcie zapisu było związane z wyeliminowaniem zdublowanych zapisów dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów nadal należy do zadań Starosty, zgodnie z przepisem art. 7d pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 1. Sebastian 11:18 czy ustawa covidowa znosi opłaty za uwierzytelnienie

Zgodnie z treścią art. 15zzzia ust 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. COVID-19, (dodany ustawą z dnia 19.06.2020 tzw. Tarcza 4.0, która weszła w życie w dniu 24.06.2020 r.), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się pobieranie opłat, wydawanie licencji oraz wystawianie Dokumentów Obliczenia Opłaty za udostępnianie zbiorów danych dotyczących: ortofotomapy, osnów oraz geometrii działek i budynków.

 1. Grażyna Suchacka 11:20 Dlaczego w celu pracy wprowadzono słowo “sporządzenie”? Czy nie można prościej tak jak było np. mapa do celów projektowych czy mapa z projektem podziału.

Znowelizowany art. 12 ustawy Pgik uporządkował i wyodrębnił zakładany wynik poszczególnych prac geodezyjnych.

 1. Michał Kowalski 10:05 Czy konferencja jest rejestrowana tak by móc do niej później wrócić?

Tak, konferencja była rejestrowana.

 1. SP Kalisz Anita 11:28 nie ułatwi ponieważ geodeci będą składać inne mapy do urzędów jak to dzieje się teraz i musimy odpowiadać czy dana mapa jest zgodna, ponieważ urzędy zwracają się do nas z zapytaniem.

Prawdopodobnie chodzi o różnice w materiałach przekazywanych do ośrodka dokumentacji i dla zamawiającego, ale pytanie wymaga uszczegółowienia.

 1. Wacław Jarzyna 11:45 Czy można wg nowych przepisów złożyć zgłoszenie roboty dla kilku asortymentów na raz, np. Geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych oraz Aktualizacja bazy danych GESUT i Aktualizacja bazy danych BDOT500. Dotyczy to np. sytuacji pomiaru powykonawczego budynku w sytuacji gdy wszystkie przyłącza uzbrojenia podziemnego są już zasypane.

Zgłoszenie może obejmować jeden cel pracy z możliwością uzupełnienia o wznowienie znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych.

Odpowiedzi_GGK_na_pytania_SWINGiK-1

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.