ESBECJA GEODEZYJNA2

Temat zgłoszeń i administracji geodezyjnej, która nie tylko ewidencjonuje te zgłoszenia lecz jeszcze musi (tylko po co?) obsługiwać sprawozdawczość ze zgłoszeń i przekazywać ją do instytucjom wojewódzkich i centralnych. Pozostała jeszcze groźba kary grzywny za brak lub opóźnienie nikomu niepotrzebnego zgłoszenia, co jest wykorzystywane przez niektóre geodezyjne ubesłużby, tylko po to by terroryzować środowisko wykonawców – geodetów uprawnionych.

Jak już jesteśmy przy środowisku to warto wspomnieć, że najliczniejszą grupą, ocenianą na coś około 100 tysięcy osób (geodeci uprawnieni i bez uprawnień) stanowią geodeci – wykonawcy, samozatrudnieni lub zatrudnieni w prywatnych firmach geodezyjnych. Drugą grupą zawodową, ocenianą na około 4 do 5 tys. osób, to urzędnicy zatrudnieni w Służbie Geodezyjnej i Kartograficznej.

ZASADY
Generalizując, to można powiedzieć, że  100 tys. grupą osób świadczących pomiary i usługi geodezyjne zarządza 4,5 tysięczna służba geodezyjna.
Generalizując, to można powiedzieć, że co najmniej 50 tys. grupą osób świadczących pomiary i usługi geodezyjne zarządza 4,5 tysięczna służba geodezyjna], swym postępowaniem zasługująca czasem na miano “Ubecji Geodezyjnej”. To zarządzanie wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisów wykonawczych przygotowanych przez służbę geodezyjną (GUGiK), które po uchwaleniu sama bedzie je realizować. Zapytam jeszcze raz, czy to nie paranoja? Urzędnik, który mieni się “służbą” sam sobie tworzy przepisy, które potem po uchwaleniu przez sejm będzie w majestacie prawa “musiał” realizować.

Doszło do takiego kuriozum, że geodezyjne standardy techniczne uregulowano w Dziennikach Ustaw  a wyjaśnia je i rozstrzyga nie geodeta lecz prawnik. (vide) W ten sposób realizuje się starą ubecką zasadę “dajcie mi człowieka a paragraf sam znajdę”. O tym dopasowywaniu człowieka do paragrafów jeszcze będzie.

Według ustawy, której projekty zawsze sporządza administracja (GUGiK), Służbę stanowią organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego i organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności:  główny geodeta kraju, wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownik inspekcji geodezyjnej i kartograficznej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie,  geodeta województwa wchodzący w skład urzędu marszałkowskiego, oraz geodeta powiatowy wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Ten skład Ubecji Geodezyjnej ostatecznie został utrwalony nowelizacją Prawa geodezyjnego  w 20 14 i w 2015 r.

ZASADY
W 2014 r. Służba dodała w Prawie geodezyjnym i kartograficznym nową treść art. 9 , który to przzepis całkowicie podpożądkował przedsiębiorców geodezyjnych “ubecji geodezyjnej”.
W tym celu w 2014 r. Służba dodała w Prawie geodezyjnym i kartograficznym nową treść art. 9 , który to przepis całkowicie podporządkował przedsiębiorców geodezyjnych “ubecji geodezyjnej”. Perfidii z jaką mamy w tym przypadku do czynienia dodaje fakt, że tak obstrukcyjnych przepisów nie wprowadzono nawet w PRL-u.

Natomiast dla tak daleko idącego prawa, ograniczającego przedsiebiorców geodezyjnych, za alibi/uzasadnienie potrzeby wprowadzenia posłuzył wyrok TK, mówiacy całkowicie o czym innym, bo o niekonstytucyjności opłat ustalonych w rozporządzeniu zamiast w ustawie i tylko o tym. Projektodawca, a był nim Główny Geodeta Kraji z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, przedstawiając Sejmowi nowelizację ustawy posłuzył się, charakterystycznym dla historycznej ubecji oszustwem, mianowicie przekonywał o zmianach “w przepisach ogólnych” oraz “o charakterze porządkującym” bagatelizując tym samym zmiany, gdy tak naprawdę miały one charakter rewolucyjny, przynajmniej w konsekwencji dla przedsiebiorców. Ustawą geodezyjną wprowadzono nadzór nad prywatnymi przedsiębiorstwami, z którymi organy państwowej służby geodezyjnej nie maja żadnego związku słuzbowego, cywilno-prawnego ani też żadnego innego organizacyjnego.

ZASADY
Wprowadzono uprawnienie  wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego do przeprowadzania kontrolli działalności gospodarczej wykonujących prace geodezyjne lub prace kartograficzne przedsiębiorców.

Wprowadzono uprawnienie  wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego do przeprowadzania kontrolli działalności gospodarczej wykonujących prace geodezyjne lub prace kartograficzne przedsiębiorców.  To samo uprawnienie w szczególnych warunkach nadano głównemu geodecie kraju. Kontrole przedsiebiorstw prywatnych, z zastosowaniem przepisów rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, przeprowadza się w zakresie legalności i rzetelności działaności i może dotyczyć:
1) zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
2) przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
3) przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji i kartografii;
4) rzetelności wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Przejdźmy od teorii do praktyki, tz. jak te przepisy są stosowane w realnym świecie i dlaczego organy je przeprowadzające zasługują na miano UBECJI GEODEZYJNEJ?


przyrzady miernicze obowiązek legalizacji M.P. 1990 nr 32 poz. 259 Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 10 sierpnia 1990 r. w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych narzędzi do legalizacji http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19900320259

Legalność oprogramowania. Co do zasady lokal i obszar kontroli powinien być wskazany w nakazie sądowym/prokuratorskim, w przypadku braku takiego nakazu i jednoczesnym podejrzeniu dokonania przestępstwa… Jakub Kralka, prawnik – http://techlaw.pl/

głogowski 11
górowski 10
jaworski 20
kłodzki 10
lubański 10
lwówecki 10
średzki 10
wołowski 10
zgorzelecki 14

dolnośląskie 7

nakielski 10
żniński 10
biłgorajski 14
krośnieński 14

lubuskie 11
żagański 14
żarski 45

międzyrzecki 2

#ff6600