Dlaczego działalność geodezyjna/miernicza to nie rzemiosło a zawód zaufania publicznego?

Zbyt często członkowie naszego środowiska zawodowego stoją na stanowisku, że uprawnienia zawodowe w geodezji są niepotrzebne a ocena jakości świadczonych usług winna być podporządkowana wyłącznie mechanizmom wolnego rynku. Takie opinie propagują nie tylko młodzi stażem sztuki geodezyjnej, takiego zdania są czasem i osoby z 20-sto letnim stażem w zawodzie. Natomiast 100% tak twierdzą osoby, które nie maja uprawnień w ogóle, a prowadzą firmy, często jednoosobowe.

Z czego się biorą takie opinie chyba nie trudno się domyślić. Najczęściej wynika to z bardzo niskiego poziomu wiedzy a jeszcze mniejszej świadomości jak poważne szkody mogą wyrządzić swoim klientom tylko przez to, że nie są świadomi wielkiej komplikacji, złożoności zadań geodezyjno-kartograficznych jakie rynek usług im narzuca, a w których nie maja praktyki i szczegółowej wiedzy.

Z taka właśnie pracą spotkałem się ostatnio. Od opracowania geodety – biegłego w sprawie administracyjnej, zależała wielomilionowa kara. Do tego dołożył się jeszcze system, który z założenia nie gwarantuje rzetelności i wiarygodności danych jedynie co najwyżej ich legalność tzn. zgodność sporządzenia z przepisami i standardami a i to, jak się okaże, nie zawsze.

Prace geodezyjne dotyczące pomiarów sytuacyjno – wysokościowych KERG 0xx-1xx/2013 w dacie 31-10-2013 r. pod względem formalnym podlegały ówczesnemu stanowi przepisów ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78 poz. 837), oraz pod względem standardów technicznych rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz. 1572).

W związku z charakterem przedmiotowych prac mających de facto za cel określenie objętości mas kopaliny (torfu) w miejscowości Amerykanowo powiat północny na działkach ewidencyjnych między innymi 173 – 182 (i innych) zastosowanie również mogą mieć przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze wg stanu ogłoszenia w Dz. U. Nr 163 poz. 981 oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (Dz. U. Nr 291 poz. 1712) a szczególnie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz. U. Nr 291 poz. 1713) akt archiwalny, od 24 listopada 2015 r. nieobowiązujący.

Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami (§ 9 ust. 1 rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych…) operat techniczny podlegający przekazaniu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego podlegał kontroli w zakresie:

1) przestrzegania zasad wykonywania prac,
2) osiągnięcia wymaganych dokładności,
3) zgodności opracowania ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,
4) zgodności opracowania z ustaleniami, o których mowa w § 5 ust. 5,
5) spójności topologicznej informacji dostarczanej przez wykonawcę z informacjami uzyskanymi z ośrodka w trakcie realizacji pracy,
6) kompletności przekazywanych materiałów.

Natomiast przepisy nie wymagały wykonywania kontroli pod względem wiarygodności i rzetelności danych pomiarowych, bo to pociągałoby za sobą nakłady na ogromne rzesze urzędników, zaopatrzonych w instrumenty geodezyjne, dokonujących kontrolnych pomiarów w terenie w ślad za geodetami – wykonawcami prac.

Zapewne dlatego, wielokrotnie w orzecznictwie sądów administracyjnych podkreślano, iż obowiązkiem organów jest ocena czy w okolicznościach danej sprawy opracowanie geodezyjno-kartograficzne mimo przyjęcia do zasobu może stanowić samodzielną i wystarczającą podstawę do wprowadzenia zmian (Por. np. wyrok WSA w Krakowie z dnia 2008.04.16 III SA/Kr 119/08, Lex Nr 510289).

W związku z powyższym po poddaniu wyrywkowej kontroli materiałów z operatu technicznego KERG 0xx-1xx /2013 należało stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że do tej pracy nie można mieć zaufania.

Przede wszystkim pomiary geodezyjne utrwalone w dziennikach pomiarowych GNSS a będące podstawą dokumentacji są zmanipulowane co w zasadzie powinien wyłapać kontrolujący urzędnik przed przyjęciem do zasobu państwowego.

Jak widać z powyższego, częściowego skanu strony operatu, czasy wykonania pomiaru poszczególnych punktów do numeru 90 są w czasie po godzinie 14-tej a punkty od 91 do 100 czas pomiaru to po godz. 1-ej. By potem znowu wrócić do godz. 14:55:18 i dalej 15:01:20. Taki stan mógł powstać jedynie w wyniku skopiowania (wycięcia) „en bloc” fragmentu pochodzącego z innego raportu innych pomiarów i „wklejenia” do do tego raportu.

Na innej stronie tego samego raportu z pomiarów GNSS mamy do czynienia z dowodem na dyskwalifikujące pomiary niedotrzymanie obowiązkowego standardu kontrolnego tj. pomiaru na co najmniej 2-uch punktach istniejącej w terenie osnowy geodezyjnej, które pozwolą na ustalenie odchyłek w odniesieniu do wysokości — nie większych niż 0,09 m (§ 12 ust. 2 pkt 1 rozp. Ws standardów z 2011 r.).

Jak widać z powyższego skanu dokumentu, kontrolnego porównania współrzędnych na punktach osnowy geodezyjnej, ze współrzędnymi z pomiarów GNSS, wykonano na 3 punktach z czego tylko jeden (pierwszy) ma określoną wysokość katalogową. Brak jest drugiego punktu. Ten błąd w metodzie pomiarowej powinien zdyskwalifikować włączenie operatu do PZGiK a jednak operat został włączony i został opatrzony klauzulą. Czy za ten oczywisty błąd urzędnik poniósł jakiekolwiek konsekwencje?

Te defekty dokumentacji sprowokowały dalsze, bardziej analityczne badania sprawdzenia danych pomiarowych pochodzących z raportów Biegłego. W kolumnach od 4 do 6 raportów znajdują się liczby będące różnicami współrzędnych geocentrycznych kartezjańskich pomiędzy stacjami bazowymi GNSS a kolejnymi punktami pomiarowymi. Znając współrzędne kartezjańskie stacji bazowych (z raportu) np.:

drogą transformacji matematycznej możemy uzyskać współrzędne płaskie w układzie państwowym “2000” czyli te, które są w kolumnach od 7 do 9. raportu. Wyniki transformacji poniżej.

Przez porównanie współrzędnych pozyskanych drogą transformacji do układu państwowego “2000” z odpowiednimi współrzędnymi z raportów GNNS doprowadzono do sprawdzenia wyników, które mogą wykazywać niewielkie różnice wielkości pojedynczych centymetrach.

Powyższe porównanie współrzędnych wykazuje, że punkty od 1 do 4 i punkty 44, 45 i 74 nie wykazują żadnych niedopuszczalnych różnic.

Natomiast te punkty pomierzone metodą GNSS, które wcześniej wzbudziły nieufność w tym przeprowadzonym badaniu wykazały niemożliwe do wytłumaczenia, bardzo duże odchylenia położenia, wynoszące nawet powyżej kilometra. Co jeszcze bardziej niewiarygodne to to, że największe błędy położenia są z pomiaru kontrolnego przeprowadzonego na istniejących punktach osnowy geodezyjnej.

Jak wyjaśnił Główny Urząd Geodezji i Kartografii w stanowisku z 29 sierpnia 2012 r. “Pomiar kontrolny jako element wymagany przepisami § 12 rozporządzenia należy traktować jako niezbędny element pomiaru sytuacyjno-wysokościowego potwierdzający, że odbiornik (GNSS) pracuje we właściwym systemie odniesienia, a pomiar i obliczenia zostały wykonane poprawnie. Dziennik pomiaru kontrolnego powinien zawierać dane, które pozwalają określić, czy pomiar został wykonany poprawnie a różnice pomiędzy współrzędnymi pomierzonymi i katalogowymi mieszczą się w granicach określonych w § 12 ust. 2 rozporządzenia. Pomiar kontrolny, o którym mowa w § 12, ma na celu weryfikację, czy dane korekcyjne wykorzystywane na potrzeby pomiaru RTK lub RTN są prawidłowe i pozwalają na pracę w państwowym systemie odniesień przestrzennych. Ze względu na możliwość powstania błędów w nocy, gdy stacje referencyjne pracują bez nadzoru, pomiar kontrolny należy wykonywać każdego dnia, w którym wykonywane są pomiary RTK i RTN.”

W tym stanie rzeczy z punktu widzenia przepisów technicznych a także sztuki zawodu przedmiotowa dokumentacja KERG 062-182/2013 nie może być wiarygodnym dowodem w żadnych czynnościach czy też postępowaniach. Dokumentacja ta winna być przedmiotem ponownej kontroli Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 7b ust. 1 pkt 2 i art. 9 ust. 2, 3, 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej.

Oddzielną kwestią jest metodologia jaką przyjął Biegły w ustalania mas ziemi czy też kopaliny (torfu). Jak wynika z map skompletowanych w operacie technicznym Biegły wyniki poszczególnych kubatur na poszczególnych enklawach określał jako “objętość mas ziemi”, co nie precyzuje, bez dokumentacji geologicznej, co było przedmiotem pomiaru i obliczeń.

Zgodnie z treścią art. 116 ustawy Prawo geologiczne i górnicze dokumentację mierniczo-geologiczną w przypadku wydobywania kopalin metodą odkrywkową sporządza osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Natomiast w części, w jakiej przedstawia ona sytuację geologiczną w przypadku wydobywania kopalin metodą odkrywkową — osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe w zakresie sporządzania dokumentacji geologicznej złóż tych kopalin.

Biegły w całej dokumentacji nie powołuje się na żadną dokumentację złoża, która powinna zawierać profile geologiczne, przekroje, mapy powierzchniowe i inne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologiczne.

Znanymi metodami określania objętości mas ziemnych są:

– metod siatki kwadratów,
– metoda warstwicowa,
– metod trójkątów,
– metod przekrojów poziomych,
– metod przekrojów poprzecznych,
– metod czworościanów.

W każdej z tych metod nieodzowne są obserwacje wejściowe sprzed eksploatacji i obserwacje świadczące o eksploatacji. W przedmiotowej dokumentacji brak jest obserwacji pomiarowych, które przedstawiałyby stan sprzed eksploatacji. Brak jest również obliczeń określających błąd względny pomiaru objętości, który wg. załącznika nr 1 rozporządzenia w tym przypadku nie powinien być większy od 4% objętości mas ziemi.

Biegły w swoim opracowaniu z powodu braku płaszczyzn odniesienia zastosował bardzo uproszczony sposób obliczeń będący funkcja dwóch zmiennych tj. powierzchni enklawy oraz średniej miąższości masy (średniej głębokości wykopu) przy bliżej nieokreślonej mechanice średniej. Przy powierzchni enklawy wynoszącej np. “2,1768 ha” i średniej głębokości wykopu “1,75 m” to zmiana miąższości tylko o 10 cm powoduje zmianę objętości masy o 2 176,8 m3 czyli o 5,71%.

Ten przykład dobitnie świadczy o niewiarygodności tego opracowania także z przyczyn zastosowania niewłaściwych metod obliczeń objętości mas, nie tylko z powodu naruszeń geodezyjnych standardów technicznych obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii.

105 Komentarze

 1. Artykuł pokazuje dlaczego zawodu geodety uprawnionego nie można traktować jako rzemiosło, dlaczego nawet sądy administracyjne określają, że geodeta uprawniony pełni rolę zawodu zaufania publicznego?
  Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu orzeczenia sygn akt II GSK 883/12 – Wyrok
  data orzeczenia 2013-10-22 przedstawił stanowisko:
  “W ocenie NSA to, że praca wykonana przez geodetę stanowiła “element” szerszego
  postępowania i została w jego ramach oceniona przez uprawniony do tego organ nie oznacza
  automatycznie, że ewentualne wadliwości, nawet ostatecznie zaakceptowane przez właściwy
  organ, nie będą mogły stanowić podstawy ukarania w sprawie dotyczącej odpowiedzialności
  dyscyplinarnej geodety. Inaczej mówiąc, geodeta uprawniony, wykonując w istocie zawód
  zaufania publicznego, nie uwolni się od odpowiedzialności dyscyplinarnej z tego tylko
  powodu, że jego praca została pozytywnie oceniona przez organ administracyjny lub sąd
  powszechny, bądź że została ostatecznie przyjęta do właściwego zasobu. Nie o to chodzi w
  postępowaniu dyscyplinarnym. W jego ramach badana jest należyta staranność działania
  geodety oraz wykonanie powierzonych mu prac zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
  technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. Należy przez to rozumieć szczególną
  dbałość jaką geodeta ma prezentować przy wykonywaniu prac, podejmowaniu
  czynności i pełnieniu funkcji, co winno także przebiegać w zgodzie z obowiązującą go
  etyką zawodową. “

 2. A gdzie te dowody, że uprawnienia powinny być? Autor opisuje, że geodeta jest alfą i omegą, że jego operat powinien składać się z niesamowitych i urozmaiconych tworów, porównań współrzędnych, przewspaniałych porównań, ma się znać na wszystkim etc. etc. etc. Problemem Naszej geodezji jest przede wszystkim to, że mamy wiele do ogarnięcia- masa nikomu niepotrzebnych raportów, porównań współrzędnych, pierdół, które nikogo nie obchodzą na linii geodeta- klient. Mam przykład z Zachodu (Zjednoczone Królestwo)- tam poza terenem nic Pomiarowego nie obchodziło- granice, pomiar kontrolny (no a na czym?, bo osnowy nie mają i sobie radzą). Granice? No Pan projektant skonsultuje z borough council skonsultuje, a jak nie, to ustalą granicę. Uwolnić rynek, to należy, zrobić. Zasilamy ten zasób w imię czego? Wysokości studzienek- lepiej nie sprawdzać, pomiary robione w wykopie, ale po zasypaniu- skoro właściciel czy kierownik robót budowlanych ma pomiar powykonawczy w wykopie gdzieś, to czemu geodeta ma dostawać po tyłku- a znajdzie się taki szmaciarz, który oszuka- inaczej, mało się znajdzie takich, którzy poproszą o odkopanie. I tak w morzu wspaniałych wysrywów, czytaj ustaw i innych rozporządzeń toniemy w tym szambie, sami sobie do niego robiąc. Ostatnimi czasy rozmawiałem z jednym z GP i mówi, że nigdy tyle robót geodezyjnych nie było na terenie powiatu. Szkoda, że to się nie przekłada na ceny, bo one… spadają. Studia geodety powinny zaczynać się od 1 roku ekonomii, bo to co się dzieje z zarobkami nie jest już nawet śmieszne.

  • Bart, “uwolnić rynek”, co Ty wiesz o zawodzie w Uk? Prawdopodobnie załapałeś się gdzieś na czarno na szaro do pracy, na budowie lub gdzie indziej. A przecież w UK by wykonywać zawód konieczne jest zdanie egzaminu i przynależność do samorządu zawodowego. Tak właśnie do samorządu, The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) lub The Institution of Civil Engineering Surveyors (ICES). Bo tam właśnie wolny rynek wykształcił takie obostrzenia dla chartered surveyor gdzie nawet jest chroniony prawnie. Został on również umieszczony w Wielkiej Brytanii na liście zawodów regulowanych identycznie jak w Polsce. To co napisałeś jest niestety mało wiarygodne. A już uwolnienie zawodu od uprawnień jest pomysłem co najmniej nieprzemyślanym.

 3. Robiąc aktualizacje baz BDOT, GEUST (mając dostęp do operatów), to dopiero można zobaczyć jakie cuda dzieję się w dokumentacji. W raportach GNSS geodeta mierzy cofając się w czasie, lub każda pikieta postawiona w innym roku kalendarzowym. Zakresy pod liniową MDCP o szerokości poniżej 60m (czasem mniej niz 30), a o tym, że w całym operacie można nie znaleźć chociażby jednej daty pomiaru to nie wspomnę. Były to operaty większych firm jak również jednoosobowych prowadzonych przez geodetów uprawionych. Uważam, że uprawnienia powinny zostać jednak to jak ktoś wykonuje swoją pracę to już inna para kaloszy nie tylko w tej branży.

  • We wszystkich zawodach zaufania publicznego takich jak, notariusze, architekci, adwokaci, inż. budowlani itd. uprawnienia są nadawane przez Samorząd Zawodowy danego zawodu. Od dziesięcioleci, w zastępstwie, odpowiedzialny za nadawanie uprawnień zawodowych jest GGK, i jaki efekt? A taki np. że uprawnienia są nadawane urzędnikom, którzy ponoć praktykę zawodową nabyli jako wolontariusze pracujący w prywatnych firmach. Tylko, że wolontariat w ogóle nie może być realizowany w prywatnych firmach tylko w organach i instytucjach publicznych. A GGK taką ściemę przyjmował od lat i nadal przyjmuje. Tak to się zaczyna “zawodowa” edukacja na początku “kariery” geodety uprawnionego. A potem, potem to jest jeszcze gorzej.

 4. Amateur American housewife first time on cam live couples sex cams.
  5 or the lighter’s flame inside of the darkness inside
  web cam videos my erection never been through me walk in time his head back easing out of
  fruit juice. Keep in mind that even on cheap cam sex sites you will eventually have a bill to cover.

  We strongly suggest signing up on a few of these sites and testing them
  out. Over a quarter of all search engine requests are aimed at adult sites and every minute of every day a
  new adult website is added. In involuntary single people will be
  with any of conversation, start over being able to have
  casual sex life . This: set in chicago, waiters and you will
  be you have plenty of sexual identities . The mediated-discourse framework recognizes the complex way
  that people draw on previously learned conventions to construct
  any social situation and to establish their identities in these interactions.

 5. Superb blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m planning to start
  my own blog soon but I’m a little lost on everything.
  Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for
  a paid option? There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed ..

  Any tips? Thanks!

  Here is my web page … buy instagram comments

 6. This leggy cutie always knows how to blow up my imagination and
  bring me tons of pleasure! They like to broadcast themselves while having sex either for pleasure
  or money of both. This will give you the chance to show your sex acrobats and talents to everyone.

  How should You Behave in an Adult Webcam Show?

  From adult teens to horny and mature milfs – find the girl-next-door types or whatever shape, size, color you so desire to connect with!

  I just find a breathtaking beauty and watch her dance in lingerie
  until I cum. Throbbing cock but that tree, asian shemale cum cams
  her fucking her room smelled of its way down before I just to pierre and knees in another
  man. I get my mouth water and cock rock-hard each time when I am spending my free time
  in chat room of LeaForYou! Lea gets my mouth watered and cock hard each time I spend my free time in her chat room!
  When a beautiful girl spreads her long legs, pulls open her pussy lips, and slides a toy inside so she can get
  off that’s a moment of pure bliss that really
  gets me going. You should ask yourself first if this is what you want knowing that,
  your broadcasts can be seen by everyone, including your
  neighbors, relatives and even your children.

 7. Hey there! I just wanted to ask if you ever have
  any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked
  and I ended up losing a few months of hard work due to no data backup.
  Do you have any solutions to stop hackers?

 8. Awesome blog you have here but I was wondering if you
  knew of any message boards that cover the same topics discussed here?

  I’d really like to be a part of group where I can get feed-back from other knowledgeable people that share the same interest.

  If you have any recommendations, please let me know.

  Thanks!

 9. Creating your profile is easy. The preview can also be watched here on my Twitter Profile!
  You can simply sit on your couch and send sexy profile messages in these applications, find them immediately.
  Make sure you can use it on your phone. Sometimes, their faces don’t
  even make it on film. In the words of Make Love Not Porn’s founder Cindy Gallop, MNLP is
  “pro-sex, pro-porn, and pro-knowing the difference.” The truly unique
  model of this site features real life couples having actual sex.
  The old days of graduating, getting a job and then settling in with the love
  of your life seems to be dead and buried. She sucked
  and sucked, then she rubbed her wet pussy until she came, with my
  cock in her mouth, sucking on it like on a Donna Hart
  AKA Candy Cane. You might have wondered what it’s like
  to date a camgirl – but do you think you’d be happy joining her on camera?

  Nowadays, these online dating services are getting so much popular because people are not having much time they
  are too busy with work, life and other things are bothering to get
  a suitable date for their needs.

 10. Are you ready for action? Knowing exactly what to upgrade (and what Cyber Monday PC gaming deals are out there) is
  the hard part, but we’ve got you covered. The kitchen is a large space with hardwood floors and high ceilings
  with inset lights and there are floor-to-ceiling windows with
  black trim. The ex of Selena Gomez also wore a black cap backwards.

  I never wore pink or dresses again. The bandage around his arm was hot pink.
  But I’m fine now,’ she says, flapping her arm up
  and down with abandon. ‘That’s why I wasn’t in the group dance on the Strictly launch
  show at the beginning of this month, because my arm was
  still swollen. Earlier this month, Justin shared a lengthy post to Instagram about struggles he’s faced in his life.
  Here’s your guide to the best porn GIFs and where to find them, high-quality
  VR porn, the best porn search engines, everything you
  need to know about BDSM, and the hottest porn stars you should follow
  on Instagram.

 11. Często pracuje przy różnego rodzaju inwestycjach, jak hotele i hale przemysłowe. Ostatnio będąc w Szczawnicy byłem mile zaskoczony, że tamtejsi inwestorzy miło i z poszanowaniem podchodzą do mojego zawodu. Jednak nie wszędzie geodetów uważają za zło, któremu trzema sporo płacić.

 12. Nasty 18+ girl KellyXBlack: oh, what can i
  say about my self ?? i am a really sensual woman…my favourite is making sensual love to each other and having a big orgasm.
  I love playing with toys, and if you catch me in that mood i love… teen big tits>por>

 13. With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?
  My site has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced
  but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any methods to help protect against content from being stolen? I’d genuinely appreciate
  it.

 14. Tasting a horse cock -.. I love this horse penis -..
  They can hold their penis with one hand and press their nipples from other hand.
  You can view millions of hot profiles of users and start sexy chat with them.
  Gorgeous people like to make tips from their chat partners.
  In the past porn was just another use case for new
  tech but as repression accelerated in the modern world,
  people quickly turned to technology to bypass the bans.
  This porn videos feature the hottest step milfs seducing these lucky young men and sluttiest little teens getting fucked by there
  step dads, nothing is off limits for these filthy families.
  Hardly fucked by dog :.. Dog cock in a tight pussy..
  Massive hose cock fucks.. Dog cock to taste – free.. Lovely dog fuck woman :..
  Anal horse fuck : Bizarre.. Deepthroat a horse cock -..
  Knew exactly what I’ll take much made his cock behind him.

  Micropayments could flip all that on its head, which is the basic premise behind attention economy tokens like BAT.
  You can search for models based orientation or use filters like hair color,
  body type, willingness to perform specific sex acts, and more.

 15. I used to be recommended this website by my cousin. I’m not certain whether or not
  this submit is written via him as no one else understand such particular approximately my trouble.
  You’re amazing! Thanks!

 16. Hiya! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?

  My blog goes over a lot of the same topics as yours and I think
  we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to
  shoot me an email. I look forward to hearing from you!
  Superb blog by the way!

 17. Even those who like obese people because they have more meat to touch.
  It’s like Yahoo chatrooms but only better.
  We are your source for fun messaging, free online chatrooms and live interactive discussion boards for people across the globe.
  Amory: We were surprised to learn about the different ways people
  were using Gone Wild Audio, not just to get off, but to get right.
  Why would you waste your time on tiresome correspondence, if using
  the web camera and microphone, you can hear and see the interlocutor?
  You don’t usually have enough time for real-time communications and,
  as for talking about meeting new people, you need to be a very sociable, optimistic and quite
  hardworking person – it demands a lot of time and
  energy. Stop reading here this long text, because at
  this time where you read here there are 89 girls masturbating her clit and you don’t see it!
  Naughty girls and mature..

 18. Hello! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest writing a
  blog article or vice-versa? My website discusses a lot of the same topics as yours and I
  think we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to send
  me an email. I look forward to hearing from you! Excellent blog
  by the way!

 19. I loved as much as you will receive carried out right here.

  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an impatience over
  that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly
  a lot often inside case you shield this hike.

 20. Hi there would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and
  Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different
  then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Apologies for being off-topic but I had
  to ask!

 21. I am really loving the theme/design of your weblog.
  Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
  A handful of my blog readers have complained
  about my blog not operating correctly in Explorer but looks
  great in Firefox. Do you have any solutions to help fix this issue?

 22. First off I would like to say excellent blog!

  I had a quick question in which I’d like to ask if you do not mind.
  I was curious to know how you center yourself and clear your mind before writing.
  I’ve had difficulty clearing my thoughts in getting
  my ideas out there. I do enjoy writing however
  it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted just
  trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints?
  Many thanks!

 23. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog
  posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled
  upon this web site. Studying this information So i am satisfied
  to show that I’ve a very excellent uncanny feeling I found
  out exactly what I needed. I most undoubtedly will make certain to don?t put out of your mind this web site and provides it a glance regularly.

 24. There someone intimate contacts with the public should be 100% continent:
  In Egypt, a complete no-go works intimate contacts
  on the seashore! For the Seriously Sensual, Peachy Erotic Massage London has introduced a Fabulous Collection of adventurous
  and intimate massages. These Peaches are her exquisite collection of International Models – many of whom do some aspect of nude or
  lingerie modelling. Heidi modelled her tantric massage concept on other massage services yet added a large
  touch of glamour, a sprinkle of good old fashioned British etiquette and a Peach tree blossoming
  with fresh, juicy, succulent young Peaches. The Peachy Kingdom was designed and created by a former psychotherapist, Heidi
  Trudi Moore – a sensuous, young lady who understands the importance of sucking the champagne and caviar out
  of life’s rich tapestry and adding some zing to your world with an exquisite nude massage.
  Sex is the essential need of men.Finding an accomplice for that is very tough.And with accomplice additionally
  comes commitments,which in cutting edge world is exceptionally difficult to fulfil.Because these days individuals because
  of their wild calendar don’t possess energy for hookup or relationship.Hookup in relationship nowadays is termed as making
  love.Hook ups have supplanted easygoing sex nowadays.

 25. Q. Sister cooks too much: My only sibling and I have
  a loving but sometimes contentious relationship
  (over money, elderly parent responsibilities-the usual gamut).
  For instance, after repetitive sexual experiences with partners bearing an almond odor, both male and female rats
  tend to prefer almond-smelling rats over other potential
  sexual partners. Born to avowed communists (her father was
  blacklisted in 1957), Hartley grew up in ’70s-era San Francisco, on the fringes of the civil rights
  movement, the gay rights movement, women’s liberation, the sexual
  revolution and the human potential movement (as a result of the latter, she
  also identifies as a “quasi-neo-pagan”). Immersion is headquartered
  in San Jose, California, with offices worldwide.
  Many of these risks and uncertainties are beyond the control of Immersion. Younger men are fun to date and are a better option for cougars that need to try diversity in their
  dating life. “It can be difficult in 2018 to imagine that so many laws distinguished between men and women or that so many laws restricted the rights of women, but that is where we were,” says
  Suzanne Goldberg, a professor at Columbia Law School.

 26. Someone essentially help to make seriously articles I might state.

  This is the first time I frequented your website page and so far?

  I amazed with the analysis you made to make this
  actual post amazing. Excellent task!

 27. I was 17 years old at the time. Turn your clock’s face away from
  you and try an old technology: Read a book to induce drowsiness.
  Mostly, the young teenagers face the problem and get their life under deep psychological pressure.

  At the adolescence period, we face and feel storm and stress.
  A majority of husbands complain that their wives have lost interest in lovemaking but
  little do they know that the stress and tension of today’s fast lifestyle has suppressed their desire for sex.
  Adolescence means “age of storm and stress”. We get the knowledge about under the
  guidance of parents, schools or caretakers when we are
  stepping into our adolescence. Now all the facility is available on online as teens easily can get the knowledge and also can discuss about
  their topic like Teenage Sexual Health. They call her “Tinker Bell” here, she says, because she flits
  from one place to another like the cartoon fairy, always in a hurry, always in motion, trying to
  forget that she has all the time in the world.

 28. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I
  provide credit and sources back to your weblog?

  My website is in the exact same niche as yours and my visitors would certainly benefit from a lot of the information you present here.
  Please let me know if this okay with you. Regards!

 29. We can’t let anything happen to his best feature.

  The greatest thing about online dating agencies and sites is that they let
  you select characteristics and qualities you think are important to you; from
  profession, education level, and religious affiliation, to superficial traits
  such as eye color, hair, weight, and height. Many federal agencies keep records of adverse actions that do not lead to criminal prosecution. Watchmen has
  crossed the halfway point of its 10-episode first season with Sunday night’s fifth episode, which revealed the origins of Looking Glass (Tim Blake Nelson) that tie into the original Watchmen comics by Alan Moore and Dave Gibbons.
  She stroked herself, my original target. Remember,
  if something is important to you, it will come up in the future at some point.
  While getting naked together doesn’t necessarily mean you’re an official item, chances are your romantic hopes will be high at this point.

 30. Magnificent goods from you, man. I have be aware your stuff
  prior to and you’re simply extremely magnificent. I really like
  what you’ve got here, really like what you are saying and the way in which
  by which you are saying it. You are making it enjoyable and
  you still take care of to keep it wise. I can not wait to read much more from you.
  That is actually a great website.

 31. Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the net
  the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while
  people consider worries that they plainly do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well as
  defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 32. When someone writes an article he/she keeps the image of a user in his/her mind
  that how a user can be aware of it. Thus that’s why this piece of writing is outstdanding.

  Thanks!

 33. Wonderful goods from you, man. I’ve bear in mind your
  stuff previous to and you’re just too fantastic.
  I really like what you have obtained right here, certainly like what you are saying and the best way in which you say it.
  You’re making it enjoyable and you continue to take care of to stay it sensible.

  I cant wait to learn far more from you. That is actually a
  terrific web site.

 34. Great article! That is the type of info that should be shared
  around the net. Shame on the search engines for no longer
  positioning this post upper! Come on over and visit my site .
  Thanks =)

 35. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically
  tweet my newest twitter updates. I’ve been looking
  for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience
  with something like this. Please let me know if you run into anything.

  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 36. But there are some which has to be purchased separately like webcams, UPS,
  modem, external hard disk etc. But in case of a laptop, webcam, speakers etc comes as built-in devices.
  Important features of the mini laptops are the external monitor support and S
  video used to connect it to TV. Making photo collages and apply
  filters, stickers; frames along with other enhancements are created easy.
  You able for discover young ladies furnish well being making sex
  with her. These positive effects of friendship stem from the important role it plays
  in developing self-esteem and other positive psychological experiences that have a direct bearing on our being as a whole.
  It has been noticed that the maximum people using this service is in the
  age group of 16-35. People of this age group also have high end phones.
  The term Web scraping refers to the process or technique of extracting
  information from various websites using specially coded software programs.

 37. Holy Fucking Shit! Chaturbate Is Fucking Free? Holy fucking shit!
  The show hasn’t even started! What do you wish you’d known about your new job before
  you started? Xcamy allows users to connect and
  watch adult cam shows for as long as they wish without creating an account or paying
  a cent. Even the silent types will probably want to follow their favorite cam girls.
  This app will recieve video streams from as many cameras as
  you can set up. As a guy who’s slept with thousands of women, and has a very
  long, thin penis, just take it from me: you will not be popular on account
  of your size with the majority of women. She can easily
  take it down to its base and even keep it deep down her throat for some time.
  That changes when it’s just a few people watching, and you’re
  certainly not getting any private shows
  without laying down some tokens. It’s worth noting that there can be fairly dramatic differences in malware protection test results from from
  month to month. Even if you don’t upgrade, an account is worth the 5 seconds it
  takes to sign up.

 38. All of those things you mentioned are probably quite true.
  You sound so very serious, like you’re truly wondering what this
  new development of carrying around little furry things in one’s bra might mean.
  The world of cyberdating has gone a long way especially with the development
  of superfast computers that could make virtual relationships extremely pleasurable.
  I can see that ad & it does compliment the article in a strange &
  funny way! LOL LOL LOL,,,toooooo funny! LOL! Wonderful hub!
  Shade’s link to this was a great idea. LOL loved the article.
  Hello, thanks for the article and comments. Thanks,all– and thanks to Shadesbreath,
  my PR guy. Thanks new Day, Doghouse, shadesbreath, tater2tot, Dineane
  and Donna. Thanks for your positive comments.

  Thank you for your valuable input here in these comments.
  Too late. They are standing here looking at me like I’ve lost my mind.
  There’s no refuge here.

 39. I can understand why Trumpsters voted for Trump in 2016: they believed all his lies.

  But today, we know Trump won the election on a bed
  of lies. He paid porn stars to keep their mouth shut, has no Healthcare reform plan, had business in Russia, didn’t
  “know all the best people.”

 40. I am really loving the theme/design of your website.
  Do you ever run into any web browser compatibility issues?
  A number of my blog readers have complained about my blog not operating correctly in Explorer
  but looks great in Opera. Do you have any tips to help fix this
  issue?

 41. There are other problems which it can cause, but these are a few of the main one.
  There is a small chance that you will get caught with
  your pants down, and that won’t be pleasant. Most importantly,
  they will not make their decisions based on whether
  or not they will be caught or punished by authorities; they will make their decision based on their conscience of what is right and wrong.
  4. Teach your children to ask questions, gather facts
  and make decisions on their own regardless of the source of information. Read data about learning styles and determine
  if your child is a left or right brain learner, and how they best
  process data in terms of whether the information is auditory, visual or kinesthetic.
  Read stories to your children and ask them whether or not
  they think the story is plausible. When you are
  watching cartoons or primetime shows with your children ask
  them if they think the show should have ended differently and why.
  A prolonged show of grass root dentistry is guaranteed.
  One may lie side by side and allow penetration when one leg
  is lifted. Low libido or absence of libido is a
  problem that torments women the most and may threaten to ruin of their love life.

 42. What i do not understood is if truth be told how you are not really much more well-favored than you
  may be now. You are very intelligent. You already
  know therefore considerably with regards to this topic, produced me individually imagine it
  from a lot of varied angles. Its like men and women don’t seem to
  be fascinated except it’s one thing to do with Woman gaga!
  Your own stuffs outstanding. Always maintain it
  up!

 43. You actually make it appear really easy together with your presentation however I find this matter to be really something which I feel I might by no means understand.
  It sort of feels too complex and very vast for me.
  I’m taking a look forward on your next post, I’ll
  attempt to get the dangle of it!

 44. I believe that while you have valid concern for the possible children of incest,
  you have disregarded the relationship part between two cousins, siblings what have you.
  My cousin in gone now (he lives in another state) and I have
  no Idea if the sexual relationship is going to continue
  or not. Now I am being threatened with bodily harm to stay in their jurisdiction rather than crossing over into
  KCMO. He will service me during this time, but I am missing the fun, especially now as the swinger’s clubs usually start opening their pools in late March.
  He had found out that she was an avid animal lover so after creating the fake
  profile he sent her a friend request claiming to be a NSW Wildlife Information Rescue and Education Service and was
  a team leader. It gives each spouse the opportunity to bring out
  issues that the other side may not have known about,
  or it can directly address problems and differences that have
  been noticed by both sides.

1 Trackback / Pingback

 1. GEODEZJAPL śpi ciągle w nogach batiuszki B… – GEO-BLOG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.