WRESZCIE COŚ DRGNĘŁO…

Motto: “każda informacja biznesowa ma odniesienie geograficzne, a około 80% decyzji administracji publicznej w naszym kraju podejmowanych jest na podstawie przesłanek, które zawierają rozmaite elementy danych przestrzennych” – W. Garstka 13 października 2004 r.

Ogólnopolska dyskusja o Geodezji i Kartografii została rozpoczęta przez wiceministra T. Żuchowskiego w związku z wydanym zarządzeniem nr 16 Ministra Infrastruktury i Budownictwa o powołaniu zespołu doradczego przy ministrze d/s rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii. To, że “dobra zmiana” zechciała się problemem geodezji i kartografii zająć bo dostrzegła, że są tu wielo-dekadowe zaniedbania i celowe zaniechania a działające instytucje, procedury i narzędzia mają swój rodowód ideowy w zaspakajaniu PRL-owskich potrzeb. Naczelne, by nie powiedzieć sztandarowe twory jak: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny oraz Służba Geodezyjna i Kartograficzna, to instytucje powołane do życia dekretami władzy komunistycznej w 1952 r., a przejęte przez ustawę z 17 maja 1989 r. PSGiK – jak wszystkie inne SŁUŻBY czasów PRL, np. Służba Bezpieczeństwa, miały za zadanie tylko jedno – trzymanie “za pysk” obywateli i ich inwigilować. Do tego również był potrzebny centralny organ rządowy skupiający wszystko w jednym ręku, czyli GUGiK. A jakie dzisiaj jest powołanie Służby GiK? Czy aby nie podobne…

I wreszcie PZGiK, czyli składnica rejestrów i map, która wówczas miała za zadanie strzec tajemnicy rozlokowania i rozmieszczenia wszelkich urządzeń, które mogły posłużyć celom wojskowym. Dlatego PZGiK przez dziesiątki lat był objęty monopolem państwowym a geodezja podlegała resortom tzw. “siłowym”.

Dzisiaj nadal geo-informacje są przez Państwo zmonopolizowane (przymus ciążący na Wykonawcach oddawania zdobytych samodzielnie danych, licencje i opłaty) lecz całkiem z innego powodu. Choć nie tak do końca jasnego i oczywistego. Obecnie państwowy monopol zasobu geodezyjnego i kartograficznego służy różnym interesom wcale niekoniecznie państwowym lecz różnym organizacjom pseudo gospodarczym, konsultingowym, różnym wywiadowniom gospodarczym, itp. konsorcjom “biznesowym”. Warto w tym miejscu przypomnieć jak to było na początku informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. A właściwie kto ustalał podwaliny pod informatyzacje geodezji państwowej?

Głównym doradcom GGK w latach 2001 – 2007 w zakresie usług IT, bezpieczeństwa informacji, a przede wszystkim strategii rozwoju Zintegrowanego Systemu Katastralnego był Wojciech Garstka [1] – pułkownik MO i SB. Tym tajnym współpracownikiem MO warto się osobno zająć ale to przy innej okazji. A więc w wielkim skrócie.

Pracę w “służbach” zakończył jako podpułkownik. W każdym razie to on, był głównym “architektem” nie tylko III RP ale przede wszystkim centralizacji danych geodezyjnych na czele z ZSIN-em. Gdy do tego doda się fakt, że Pan pułkownik, tajny współpracownik “Wojciech”, rzecznik prasowy Kiszczaka itd. itp. był właścicielem 19 lat IT Consulting, PROJEKT_G to zaczyna być zrozumiałe dlaczego centralizacja danych georeferencyjnych jest taka istotna. ZSIN i KGESUT w jednym miejscu…

Czy nie nasuwają się Państwu automatycznie pytania, po co i dla kogo? Zapewne jest to duże usprawnienie jedna baza zamiast 380. Niedawny przeciek danych EGiB w Warszawie to poważna sprawa ale jednak jako 1/380 baz, to tylko lokalny “przeciek” danych. Przy k-gesucie i zsinie to bedzie już katastrofa totalna i globalna o zasięgu nie tylko krajowym! Pamiętajmy o tym, kto zaaranżował tą całą centralizację dezinformacji oraz i to, że w komunistycznych służbach bezpieczeństwa był specjalistą od…

Czy “Zespół Żuchowskiego” jako organ powołany do ” rozwiązań systemowych w geodezji” nie powinien tych kwestii rozważyć i odpowiednie wnioski przekazać Ministerstwu?

9 maja br. odbyło się pierwsze posiedzenie “Zespołu Żuchowskiego”, na którym utworzono pięć podzespołów:

1. Standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych; wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych.
2. Geodezja a geoinfromacja – nowe wyzwania. Określenie standardów, redefinicja systemów informacyjnych państwa (ZSIN, PZGiK, K-GESUT).
3. Organizacja zawodu geodety i nadawania uprawnień zawodowych.
4. Struktura organizacyjna SGiK i jej finansowanie oraz organizacja, struktura i tryb prowadzenia PZGiK.
5. Ewidencja gruntów i budynków.

Z ogólnej liczby 38 członków można wyodrębnić 3 główne frakcje zainteresowań z tytułu zatrudnienia tj.: administracja – w której jest 15 osób, wykonawstwo geodezyjne z 13 osobami oraz uczelnie 10 osób. Ponieważ przyjęto, że można pracować w dowolnej ilości podzespołów, to poszczególne osoby z grup zatrudnieniowych zdeklarowały pracę:

WYKONAWCY – 13 osób;
• Agnieszka Buczek (SKP) – 1 podzespół
• Dorota Pawłowska-Baszak (PTG) – przewodnicząca – 1 podzespół
• Dr inż. Ludmiła Pietrzak (SGP) – 1 podzespół
• Krzysztof Rogala (GIG) – 3 podzespoły
• Krzysztof Szczepanik (SGZP) – 3 podzespoły
• Michał Pellowski (PSG) – 3 podzespoły
• Paweł Świerczek (PGK) – 2 podzespoły
• Radosław Smyk (PTG) – 2 podzespoły
• Rafał Piętka (GIG) – 2 podzespoły
• Robert Pajkert (SKP) – 1 podzespół
• Wiesław Sikora (NSC) – 3 podzespoły
• Wioletta Hrynkiewicz-Sudnik (SGZCh) – 2 podzespoły
• Wojciech Będkowski (PGK) – 2 podzespoły
razem 26 miejsc w podzespołach co średnio daje 2 miejsca na jednego przedstawiciela wykonawstwa geodezyjnego.

UCZELNIE – 10 osób
• Dr Dariusz Dukaczewski (IGiK) – 3 podzespoły
• Dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz (PW, SKP) – 1 podzespół
• Dr hab. inż. Paweł Hanus – przewodniczący (AGH) – 1 podzespół
• Dr hab. inż. Violetta Sokoła-Szewioła (PŚ) – 1 podzespół
• Dr hab. inż. Waldemar Izdebski – przewodniczący (PW) – 4 podzespoły
• Dr inż. Bogdan Wolak (UWM) – 2 podzespoły
• Dr inż. Józef Maślanka (AGH) – 2 podzespoły
• Dr inż. Stanisław Bacior (UR w Krakowie) – 2 podzespoły
• Prof. dr hab. Alina Maciejewska (PW) – 1 podzespół
• Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek (UWM) – 2 podzespoły
razem 19 miejsc w podzespołach co średnio daje 1,9 miejsca na jednego przedstawiciela uczelni.

ADMINISTRACJA – 15 osób
• Alicja Meusz (dolnośląski WINGiK) – 4 podzespoły
• Cezary Zaremba (MSWiA) – 1 podzespół
• Dr hab. Radosław Wiśniewski (MC) – 2 podzespoły
• Grażyna Kierznowska – przewodnicząca (p.o. GGK) – 2 podzespoły
• Jan Maciej Czajkowski (ZMP) – 2 podzespoły
• Jan Schnerch – przewodniczący (ZPP, ŁOG) – 2 podzespoły
• Jarosław Wiśniewski (MRiRW) – 1 podzespół
• Jerzy Kozłowski (MRiRW) – 1 podzespół
• Joanna Parda (GUGiK) – 3 podzespoły
• Lidia Danielska (wielkopolski WINGiK) – 2 podzespoły
• Mirosław Puzia (śląski WINGiK) – 3 podzespoły
• Robert Cieszyński (kujawsko-pomorski WINGiK) – 2 podzespoły
• Szymon Wróbel (MSWiA) – 1 podzespół
• Urszula Świtała (ZMP, ŁOG) – 1 podzespół
• Wojciech Dyakowski (łódzki WINGiK) – 2 podzespoły
razem 29 miejsc w podzespołach czyli średnio 1,9 miejsca na jednego przedstawiciela administracji.

Analizując przedstawicielstwo podmiotów trzeba przyznać, że reprezentacje są dość nierówno rozdzielone: WINGiK – 5 osób; GUGiK – 2; MRiRW – 2; MSWiA – 2; MC – 1; ZMP – 2; ZPP – 1; IGiK – 1; PW – 3; UWM – 2; AGH – 2; UR Kraków – 1; Pś – 1; GIG – 2; SKP – 2(+1); PTG – 2; PGK -2; LSG – 4; SGP – 1. Jedynie zdziwienie budzi fakt, że największe stowarzyszenie geodetów SGP, które zrzesza podobno 4 tysiące członków wydelegowało tylko 1 (słownie: jedną) osobę? I tak zachodzę w głowę, o co tu może chodzić, bo przecież chyba nie o względy minimalizacji kosztów.

A jak już przy kosztach jesteśmy to ponieważ § 8 zarządzenia ministra ustala, że członkowie zespołu nie otrzymują z tyt. udziału w pracach zespołu wynagrodzenia, zwrotu kosztów podróży lub innych kosztów, to wydaje się, że za koszty delegacyjne reprezentanci jednostek budżetowych rekompensatę powinni otrzymywać od swoich pracodawców. Ale już wynagrodzenie za dniówki nieobecności u pracodawcy jest wątpliwe i miesięczne wypłaty winny być pomniejszone… Chyba nawet czytałem jakieś orzeczenia sądowe w tej sprawie.

Ciekawy tez jest rozkład w poszczególnych podzespołach grup zatrudnieniowych. W podzespole 1 właściwym w sprawach standardów technicznych wykonywania pomiarów oraz nadawania uprawnień najliczniejsza grupą są wykonawcy, jak to widać na poniższym wykresie.

Podzespół do spraw określenia standardów, oraz redefinicji systemów informacyjnych państwa ZSIN, PZGiK, K-GESUT został zdominowany również przez wykonawstwo. Chociaż przy połączeniu sił pozostałych grup przygważdżająca większość może być po stronie teorii i administracji.

Najważniejszy podzespół z punktu widzenia wykonawstwa, bo mający rozważać określenie zawodu geodety oraz uprawnień zawodowych został obłożony równo przez osoby reprezentujące wykonawstwo i uczelnie. Moza zaryzykować twierdzenie, że to dobrze rokuje.

Podzespół, który jest wiodący w zadaniach i celach jakim w ogóle powołano “Zespół Żuchowskie” czyli struktur i finansowania systemu w tym Służb Geodezyjnych i Kartograficznych oraz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego został totalnie zdominowany przez przedstawicieli administracji 56 %. Jeśli ten rozkład sił się nie zmieni, to możliwe jest, że zostanie ministrowi zaproponowana tylko kosmetyka systemu a nie poważna ustrojowa zmiana adekwatna do potrzeb Państwa i Inwestorów. Bo dzisiejszy system wspiera wyłącznie partykularne interesy administracji publicznej w oderwaniu od rzeczywistych potrzeb obywateli i państwa.

Wreszcie podzespół d/s EGiB, gremium nieplanowane przez wiceministra Żuchowskiego a wymuszone niejako w trakcie pierwszego posiedzenia Zespołu. Tutaj siły również rozłożyły się prawie po równo.


[1]

https://bliskopolski.pl/ludzie/wojciech-garstka/

Wojciech Garstka – pułkownik MO i SB, rzecznik ministra Czesława Kiszczaka, który zasłynął w latach 80. występami w telewizji, w czasie których twierdził, jakoby mordowani wówczas przez służby PRL księża byli samobójcami. W 1970 roku ukończył matematykę na Uniwersytecie Śląskim i otrzymał stypendium doktoranckie w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W maju 1973 roku został pozyskany do współpracy przez Wydział III Komendy Stołecznej MO w charakterze tajnego współpracownika ps. „Wojciech”.

Wojciech Garstka wspominał, że już w 1984 roku stawiano tezę, że bez reform ekonomicznych kryzys z lat 1980-1981 powtórzy się w krwawej formie, a „realny socjalizm zdecydowanie i ostatecznie przegrał rywalizację ekonomiczną z kapitalizmem”, z tego więc powodu przegrana socjalizmu na płaszczyznach społecznej, politycznej, ideologicznej i kulturalnej jest przesądzona. 1 marca 1986 roku Wojciech Garstka został awansowany na przewodniczącego Zespołu Analiz MSW i otrzymał stopień majora.

W opracowaniu Zespołu analiz MSW z 20 października 1986 roku, autorstwa Wojciecha Garstki, proponowano, by pozorować dialog z Lechem Wałęsą i dopuszczano „przyszłe represje karne wobec nieprzejednanych”, szukano partnera do rozmów, który będzie kontrolował swoich zwolenników, ponieważ tylko z takim partnerem władza komunistyczna widziała możliwość zawarcia bezpiecznego porozumienia. W swoich kolejnych analizach Wojciech Garstka starał się przekonać aparat partyjny do porozumienia z umiarkowaną opozycją. Doradzał też współpracę z Kościołem, który w swoim interesie będzie popierał pozycję umiarkowaną, a odcinał się od radykalnej. Można więc stwierdzić, że Wojciech Garstka był jednym z architektów III RP. W grudniu 1987 roku został rzecznikiem Czesława Kiszczaka.

https://niezalezna.pl/49129-grupa-trzymajaca-e-biznes-gazeta-polska-ujawnia

Ekipa z bezpieki

W ścisłej czołówce osób, które mają ogromne wpływy na rynku informatycznym, są m.in. dwaj byli funkcjonariusze komunistycznej bezpieki: Janusz Cendrowski, absolwent moskiewskich uczelni, oraz Wojciech Garstka, jeden z najbliższych współpracowników Czesława Kiszczaka.

„Matematyk i filozof, doświadczony manager w jednostkach administracji publicznej, w prywatnych firmach i korporacjach oraz jako szef własnej firmy. Wykładowca kilku wyższych uczelni (logika i metodologia). Aktywny konsument i uczestnik życia kulturalnego (teatr, muzyka, poezja). Dziennikarz i prezenter, człowiek wielu profesji. Służył w MSW i UOP, zajmując się »białym wywiadem«. Współorganizował w Warszawie pierwszą prywatną telewizję »Top Canal«.
Doradza Głównemu Geodecie Kraju w zakresie IT i prowadzi projekty PHARE w ramach budowy Zintegrowanego Systemu Katastralnego.
Nałogowy opowiadacz pieprznych kawałów. Szanuje intelektualistów i ludzi z fantazją, nie cierpi fanatyzmu pod każdą postacią” –cytuje ogólnodostępną notkę biograficzną Wojciecha Garstki „Gazeta Polska”.

W notce nie ma nic o przeszłości Garstki sprzed 1989 r., a jest ona niezwykle ciekawa. Według znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej dokumentów Wojciech Garstka w maju 1973 r. został pozyskany do współpracy przez Wydział III KS MO w charakterze tajnego współpracownika pseudonim Wojciech na zasadach dobrowolności, celem zabezpieczenia operacyjnego Instytutu Filozofii UW oraz Koła Naukowego Filozofów.

Przez dwa lata ‒ od 1979 do 1981 r. – Wojciech Garstka pełnił funkcję wykładowcy w Zakładzie III Katedry Organizacji i Zarządzania w Akademii Spraw Wewnętrznych. W 1990 r. rozpoczął służbę w gabinecie ministra spraw wewnętrznych, którym był wówczas Czesław Kiszczak. W okresie Okrągłego Stołu Garstka został rzecznikiem prasowym Kiszczaka. Z resortu odszedł w 1990 r. w stopniu podpułkownika.”

“Ludzie tajnych służb PRL nie rozpłynęli się po 4 czerwca 1989 roku” – premiera książki “Resortowe dzieci. Służby” (wpolityce.pl)

„…Kto wyprodukował III Rzeczpospolitą?. Jaki był cel i kto na tym skorzystał?” – pytał na wstępie Michał Jeżewski, szef wydawnictwa Fronda, po przeczytaniu słów pułkownika MO i SB, rzecznika Czesława Kiszczaka, płk. Wojciecha Garstki, który został z honorami pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie kilka lat temu.

“…W 2008 roku płk Garstka pisał na facebooku:

Jedynymi inicjatorami i realizatorami wielkiego przewrotu końca lat 80. była grupa polityków skupiona wokół gen. Jaruzelskiego. To oni mieli rzeczywiste możliwości dokonania zmian i polityczną wolę, żeby jej dokonać. I żadna nawet najbardziej zasłużona opozycja nie miała najmniejszej możliwości zrealizowania tego przewrotu. (..) Dość już prymitywnych zgłoszeń po zasługi, dość pretensji do udziału w zwycięstwie. (..) To my jesteśmy współkonstruktorami odrodzenia, a nie paru misiów, którzy chcą się dorwać do cycka, pokazując swoje iluzoryczne rany i pokrzywdzenie. Wara! Nie mieli historycznie nic do powiedzenia, nie mieli żadnych szans wpływu na cokolwiek”

“…Sławomir Cenckiewicz przypomniał przytoczony przez Jeżewskiego cytat z płk. Garstki. Przeszukując internet, historyk znalazł wypowiedzi Garstki zamieszczone na forum działaczy KPN w kwietnia 2010 r., już po tragedii smoleńskiej, a odnoszące do komentarzy antykomunistycznych internautów po 10 kwietnia.

Wpisy dość szokujące, atakujące bardzo brutalnie środowisko antykomunistyczne […] poleciały bluzgi Garstki w stronę antykomunistycznych internautów, mówiące o tym, że są częścią wężowiska IPN-owskiego, zakałą z którą nie można zbudować społeczeństwa obywatelskiego, przeciwnikami wszelkiego postępu, że coś trzeba by z nimi zrobić, że nie można z tego typu ludźmi żyć w jednym państwie”

https://www.goldenline.pl/wojciech-garstka/#_=_

54 Komentarze

 1. 773747 169805Hello, Neat post. Theres an concern together along with your web site in internet explorer, may possibly check this? IE still may be the marketplace leader and a huge component to folks will omit your excellent writing because of this problem. 841035

 2. 817337 22709Safest the world toasts are produced to captivate and also faithfulness to your wedding couple. Beginner sound system watching high decibel locations would be wise to always remember some sort of vital secret created by presentation, which is your auto. best man speeches funny 829316

 3. Excellent blog! Do you have any hints for aspiring writers?
  I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option?
  There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed ..
  Any tips? Thank you!

  My site; 우리카지노

 4. Greetings from California! I’m bored to tears at work so I decided to browse
  your blog on my iphone during lunch break. I love the information you present here and can’t wait to
  take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog
  loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI,
  just 3G .. Anyhow, very good blog!

  Here is my web page: 우리카지노

 5. 389875 930079Attractive portion of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get in fact loved account your weblog posts. Anyway I will likely be subscribing to your augment and even I success you get admission to constantly speedily. 473758

 6. 352359 956165Official NFL jerseys, NHL jerseys, Pro and replica jerseys customized with Any Name / Number in Pro-Stitched Tackle Twill. All NHL teams, full range of styles and apparel. Signed NFL NHL player jerseys and custom team hockey and football uniforms 119027

 7. 909122 131829whoah this weblog is magnificent i adore reading your posts. Maintain up the fantastic work! You know, lots of folks are searching around for this info, you could support them greatly. 445399

 8. 189000 711642Aw, this became an extremely nice post. In thought I would like to devote writing such as this moreover – taking time and actual effort to make a really very good article but exactly what do I say I procrastinate alot and by no means find a approach to get something completed. 405580

 9. เพื่อนๆคนไหนที่กำลังหาเว็บเกมสล็อตที่ได้มาตราฐานสากล และไม่เคยมีประวัติการโกงเงินในปี 2021 ที่ได้เปิดให้เล่นSlot Online ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวมค่ายสล็อตในเว็บเดียว ไม่ว่าจะเป็นค่ายดังอย่างLIVE22SLOT
  ซึ่งทางเรานั้นเป็นเว็บสล็อตที่ได้มาตราฐานสากลที่มีเกมเกมสล็อตแตกง่าย ภาพเอฟเฟคอักแน่น เพื่อนๆจะรู้สึกสนุกเพลิดเพลินในการเล่นสล็อตตลอดเวลาในการเล่น ซึ่งเพื่อนๆสามารถร่วมสนุกกับสล็อตเว็บตรงที่มีเกมให้เลือกเล่นมากกว่า 200 เกมและอีก 200 รูปแบบในการเล่น โดยเกมสล็อตออนไลน์ของเรานั้นเป็นเกมสล็อตออนไลน์มือถือที่สามารถเล่นได้ผ่านหน้าเว็บ หรือเพื่อนๆสามารถเล่นผ่านแอพพลิเคชั่นกับเราก็ได้เรามีการสอนโหลด LIVE22พร้อมการติดตั้ง รวดเร็วทันใจลงเสร็จเล่นได้เลยเพียง 5 นาทีเท่านั้น ซึ่งเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเล่นสล็อตออนไลน์แตกง่ายจากทางค่ายนี้เราก็มีทางเข้า LIVE22 โดยทางเรานั้นรองรับทุกระบบปฎิบัติการไม่ว่าจะเป็น
  IOS หรือ ANDRIOND ก็สามารถเล่นได้หมด ทางเราเปิดให้บริการslot vipตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุดราชการ เปิดประสบการณ์เล่นกับเราได้แล้ววันนี้
  โดยทางเราเว็บใหญ่สล็อตมีระบบสล็อตทดลองเล่นให้เพื่อนๆได้ลองเฃล่นก่อนลงเงินเดิมพันจริง ที่มีทั้งโปรโมชั่นสล็อต ยืนยัน
  otp รับ เครดิต ฟรีให้เพื่อนๆได้เลือกใช้เลือกเล่นมากมาย ซึ่งทางค่ายเกมLIVE22SLOTของเรานั้นมีระบบฝากถอนออโต้รวดเร็วทันใจภายในไม่กี่วินาที สามารถทำธุรกรรมฝาก-ถอน อัตโนมัติที่สามารถทำรายการได้ด้วยตัวเองไม่ต้องส่งสลิปให้แอดมินอีกต่อไป รวดเร็วทันใจแน่นอน มาเปิดประสบการณ์เล่นslot gameได้ทุกวัน หรือเพื่อนๆคนไหนที่อยากติดตามข่าวสารสล็อตออนไลน์เราก็มีบทความข่าวสารสล็อตที่มีข้อมูลดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเทคนิคเกมสล็อตเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รางวัลจากสล็อต สามารถสมัครสมาชิกเกมสล็อตกับทางสล็อตเว็บใหญ่ พร้อมรับโปรโมชั่นสล็อตเครดิตฟรีต่างๆมากมายตลอด 24 ชั่วโมง ทางเราค่ายเกมSLOTLIVE22ยินดีให้บริการอย่างเต็มที่ ใส่ใจสมาชิกทุกท่านเสมือนครอบครัวแน่นอน
  ทางเข้าLIVE22

 10. My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am concerned about switching to
  another platform. I have heard good things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

  Feel free to visit my blog 카지노사이트

 11. pg slot เรา คือ เว็บสล็อตออนไลน์ ที่เปิดให้บริการ pgslot เป็น สล็อตพีจีเว็บตรง แหล่งรวมเกม PGSLOT มากกว่า 200 เกม เว็บคาสิโนออนไลน์
  ยอดนิยมอันดับ หนึ่ง ฝากเงิน ถอนเงิน ผ่าน ระบบ อัตโนมัติ ช่วยให้ การฝากเงิน
  – ถอนเงิน ของท่าน มั่งคง รวดเร็วทันใจ ภายใน 15 วินาที ร่วมสนุกกับ PG SLOT
  ได้อย่างไร้ขีดจำกัด สมัคร สล็อต PG เว็บตรง ตอนนี้
  รับโปรโมชั่น PGSLOT ต่างๆมากมาย มีโหมด SLOT PG DEMO
  ให้ทุกท่าน ได้ทดลองเล่น PG SLOT ก่อนวางเดิมพันด้วยเงินจริง เครดิตฟรี 10,000 บาท เปิดให้บริการ พีจีสล็อต บน SLOT PG เว็บตรง ตลอด 24 ชม.
  ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ Pg Slot ที่ เว็บสล็อตออนไลน์ กับทางทีมงาน SLOT PG เว็บตรง ได้อย่างไร้ขีดจำกัด

 12. เว็บตรง pgมาแรงจนถึงผลักไม่อยู่ เล่นง่าย
  จ่ายทุกบิล ทำเทิร์นน้อยสำหรับโบนัส และก็ โปรโมชั่นที่ท่านเลือก ได้รับการช่วยสนับสนุนจากเว็บ
  pgslotgame.vip ที่เปิดให้บริการสล็อตพีจีมานานกว่า 3
  ปี เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่น ทุนน้อย ทุนหนัก ก็สามารถเล่นได้ มีบุคลากรรอดูแลท่าน ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระบบฝาก-ถอน ออโต้ใช้งานง่ายไม่ต้องโหลดแอพพลิเคชั่นสามารถเข้าเล่นผ่านหน้าเว็บได้ทันที มีผู้เล่นมากจากทั่วทุกประเทศในโลก ลงทะเบียนกับพวกเราวันนี้
  รับโบนัสฟรี 100% นอกนั้นยังมีการแจกวิธีเล่นสล็อตออนไลน์ฟรีๆทุกวัน รวมเกมส์PGSLOTตื่นเต้นเร้าใจไม่ว่าจะเป็นเกมส์เกม สล็อตแตกง่ายที่สุดหรือกีฬาฟุตบอลจากลีกชั้นหนึ่งทั่วโลก และรวมทั้งฟุตบอลรายการต่างๆจำนวนมาก ที่เปิดให้คุณมาเพลิดเพลินมากกว่าทุกแห่ง
  เปิดประสบการณ์ที่บันเทิงใจที่สุด ได้กำไรมากที่สุด เพราะเราเป็นเกมส์
  สล็อต ไม่ ผ่าน เอ เย่ นที่ดีที่สุดในไทย การันตีเรื่องของการจ่ายเงินแน่ๆ เพราะว่าเว็บไซต์ของพวกเรานั้นมีความมั่นคงยั่งยืนรวมทั้งไม่เป็นอันตราย100% สล็อต pg

 13. I am really enjoying the theme/design of your weblog. Do you
  ever run into any browser compatibility issues? A small number of
  my blog visitors have complained about my site not working
  correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any
  tips to help fix this problem?

  Feel free to visit my web site – 카지노사이트

 14. Hey this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have
  to manually code with HTML. I’m starting a blog
  soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone
  with experience. Any help would be greatly appreciated!

  Feel free to visit my homepage :: 카지노사이트

Skomentuj darkfox market Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany.