PRACODAWCA GEODETY

W 2014 r. wraz z nowelizacją Prawa geodezyjnego i kartograficznego zmienił się również status “geodety uprawnionego” czyli osoby, która na podstawie art. 42 ustawy wykonuje samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii. Od tamtej pory, każdy geodeta z uprawnieniami odpowiada zawodowo przed Wojewódzką Komisją Dyscyplinarną przy Wojewodzie oraz w drugiej instancji przed Komisją przy Głównym Geodecie Kraju jako Centralnym Organie Administracji Rządowej.
Tym samym, organy państwowe będące przedstawicielami Rządu weszły w rolę jaka zazwyczaj przypada wyłącznie Pracodawcom na skutek zawartych umów pracowniczych. Gdy do tego weźmie się pod uwagę, że geodeci muszą nieodpłatnie, bez odszkodowań oddawać na rzecz Państwa wszystkie efekty i wyniki swych pomiarów i prac oraz wszelkie prawa do nich to tym samym, to same Państwo, w stosunku do Geodetów przejęło funkcję Pracodawcy. W naszym porządku prawnym tylko Pracodawca jest właścicielem wytworzonych przez Pracownika dóbr materialnych i intelektualnych. Tylko Pracodawca ma prawo narzucać Pracownikom standardy i cechy wytwarzanych dóbr, przeprowadzać selekcję jakościową, ilościową oraz ocenę przydatności.

W ten sposób od 2014 r. Państwo dla geodetów prowadzących działalność gospodarczą stało się pracodawcą, a geodeci stali się pracownikami Państwa obciążonymi zwykłymi dla tej roli obowiązkami pracowniczymi mającymi charakter zawodowy oraz produkcyjny.  Geodeci – pracownicy mają tylko i wyłącznie obowiązki oraz  zobowiązania wobec swojego pracodawcy – Państwa, a nie przynależą im jak innym pracownikom zwyczajowo naturalne uprawnienia do wynagrodzeń, minimalnych warunków socjalno-bytowych jak i urlopów wypoczynkowych oraz innych należnych zdobyczy pracowniczych obciążających Pracodawcę czerpiącego wyłączne zyski z pracy geodetów wykonujących swój zawód. Państwo zabierając wszystkie mające jakąś wartość efekty pracy geodetów w zamian nie daje nic. Nie tylko nie rekompensuje poniesionych nakładów bezpośrednich służących wytworzeniu dóbr, to jeszcze dokłada koszty ponoszone przez geodetów a związane wyłącznie z selekcją i poprawą błędnych zbiorów materiałów i informacji należących do rejestrów publicznych, za które wyłącznie odpowiada Państwo. Nie tylko, że za naprawienie złych, błędnych i niewiarygodnych państwowych zbiorów materiałów i informacji, Państwo nie zwraca kosztów to jeszcze przez niezwykle zawiły system opłat powiększa te nakłady geodetów.

Czy w takim razie Geodeci – Pracownicy swoim Pracodawcom czyli  Rządzącym nie powinni zwrócić uwagę na istniejący stan rzeczy łamania podstawowych konstytucyjnych praw? Czy nie powinniśmy wziąć przykładu z innych grup zawodowych, jak chociażby z “Lekarzy”?
Podobna grupa zawodowa, w dużej mierze realizująca się przez samozatrudnienie powołała do życia związki zawodowe, które skutecznie bronią ich przed różnymi “pomysłami”  reformatorów jak chociażby przy “reformie receptowej”.. Do związku należą osoby zatrudnione jak i samo-zatrudnione.  Zgodnie z orzeczeniem (K1/13) Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r. po rozpoznaniu wniosku Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dotyczącacego zasad tworzenia związków zawodowych trybunał orzekł, że:

Podmiotem wolności zrzeszania się w związku zawodowym są pracownicy, ale w konstytucyjnym rozumieniu tego pojęcia. Z tego względu pracownik będący podmiotem wolności zrzeszania się w związkach zawodowych nie może być identyfikowany wyłącznie przez pryzmat rodzaju stosunku prawnego łączącego go z pracodawcą. Status pracownika powinien być oceniany przez odwołanie się do kryterium wykonywania pracy zarobkowej. W perspektywie konstytucyjnej pracownikiem jest zatem każdy, kto wykonuje określoną pracę zarobkową, pozostaje w stosunku prawnym z podmiotem, na rzecz którego ją świadczy oraz posiada takie interesy zawodowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że obowiązujące w Polsce unormowania ustawowe dotyczące zrzeszania się w związkach zawodowych są niezgodne z konstytucją. Trybunał zaznaczył, że wolność zrzeszania się zakłada podejmowanie wspólnych działań w ramach określonej struktury organizacyjnej, stosownie do celów wyznaczonych przez tych, którzy się zrzeszają. Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych stanowi część ogólniejszej wolności zrzeszania się i jest ukierunkowana na osiągnięcie konkretnego celu. Jest nim ochrona interesów osób zatrudnionych w sprawach dotyczących stosunku pracy. Związki zawodowe wyposażone są w instrumenty prawne umożliwiające rozwiązywanie problemów zaistniałych w relacjach takich osób z pracodawcami oraz ich organizacjami (m.in. prawo do  rokowań, zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień oraz organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu).

Źródło:
TK

Ogólnopolskie związki zawodowe geodetów, które z jakiś bliżej niewyjaśnionych przyczyn jeszcze do tej pory nie powstały, to oczywiste udogodnienie dla każdej władzy rządzącej na wszelkich szczeblach, od centralnych przez wojewódzkie a na powiatowych Służbach Geodezji i Kartografii kończąc. Brak Samorządu Zawodowego, rozdrobnienie środowiska zawodowego, brak ogólnopolskich związków zawodowych geodetów to podstawowe przyczyny przejęcia przez administrację państwową kompetencji zwykle należących do konstytucyjnych organów zawodowych. Tak jak na pierwsze dwie przyczyny braku ustawowego Reprezentanta, nic jako środowisko ludzi wykonujących zawód geodety nie możemy poradzić, o czym świadczą rozliczne próby działania, tak utworzenie związków zawodowych zależy już tylko wyłącznie od nas samych. Pierwszy raz nie od pozwolenia czy inicjatywy Rządu lecz od nas Pracowników.

W tym stanie rzeczy, jest naglącą koniecznością powołanie Ogólnokrajowej Organizacji Związków Zawodowych Geodetów, w sytuacji gdy administracja rządowa oraz terytorialna  zawłaszczyły sobie wszystkie atrybuty zarządzania zawodem oraz zarządzania efektami pracy geodetów. Władza Państwowa przyznając administracji wszelkie kompetencje zawodowe oraz pracownicze, od dwóch lat przez ustanowienie państwowych licencji na wykorzystanie informacji i materiałów naszego autorstwa i wytworzonych przez poniesienie przez nas kosztów, dokonała tym samym aktu bezczelnej grabieży w majestacie prawa, co musi znaleźć swój epilog przed Trybunałem Konstytucyjnym. A dokonać tego może…

L.P.

 

 

Biblioteka:

Kontrola norm
N.S.Z.Z. Policjantów
Rozwiązywanie sporów zbiorowych
RPO